شاخص قیمت تولیدات صنعتی ۸/۸ درصد افزایش یافت

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۶۹۳۱ به عدد ۳/0۱2 رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۳/۳۹۱)، ۸/۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار، شــاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۶۹۳۱ به عدد ۳/0۱2 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل ‪۶/0 ،)20۹/۱(‬ درصد و شــاخص فصل مشابه سال قبل ‪۸/۸ (۳/۳۹۱)،‬ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شــاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار ســال ۶۹۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل 7/4 درصد بوده که نســبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمســتان سال ‪5/۳( 5۹۳۱‬ درصد)، افزایش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.