ضریب مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهنآالت 6 درصد شد

Jahan e-Sanat - - News -

فار‌س- ســازمان مالیاتی در راستای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۶۹ ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشــندگان آهنآالت را به میزان شــش درصد تعیین کرد.

در راستای حکم بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۶۹ سازمان مالیاتی ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهنآالت به میزان شش درصد تعیین کرد.

براساس این دستورالعمل که روز چهارشنبه ۱۱ مرداد از سوی محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ابالغ شده، ضریب تعیینشــده صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهنآالت خواهد بود.

این ضریب برای کلیه دورههای مالیاتی سال ۶۹ و ماقبل آن که هنوز مالیات و عوارضشان قطعی نشده، جاری خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.