توقف اجرای اینترنت نامحدود

Jahan e-Sanat - - News -

رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توســط اپراتورها دیری نپایید زیرا با اعالم تعرفههای جدید با توجیه سیاست مصرف منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده که اعتراض کاربران را بلند کرد و با افزایش این اعتراضها، وزیر ارتباطات درنهایت اجرای این طرح را متوقف کرد.

وعــده اینترنت نامحدود بحث دیــروز و امروز کاربران ایرانی نیســت. پیــش از این هم اینترنت نامحدود البته با ســرعتهای پاییــن ۴6 تا ۲۱۵ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکین ارائه میشد. اما سرعت پایین، ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبــور کرد مصوبهای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکتهای ارائهدهنده اینترنت از سال ۲۹۳۱ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات،قیمتهایمختلفیبراساسحجموسرعت ارائهشده در نظر گرفتند.

„کاربران:„هیچ„جای„دنیا„اینترنت„حجمی„ نیست

این تغییر در آن زمان به ســود کاربران بود اما در ســالهای اخیر با سرعتهای باالی اینترنت و افزایشفایلهایویدئویی،انتظارمشترکینبهسمت اینترنت نامحدود با سرعتهای باال رفت. همچنین با اینتوجیهکهدرسایرکشورهایجهاناینترنتثابت بر مبنای سرعت ارائه میشود و دیگر حجمی نیست، درخواستهایی مبنی بر حذف اینترنت حجمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزایش یافت.

نصراللـــه جهانگرد، رییس ســازمان فناوری اطالعات- پایان ســال گذشته از انجام مطالعاتی درباره واگذاری اینترنت نامحدود خبر داد. با وجود این، تا همین اواخر هم شــرکتهای ارائهدهنده اینترنت، مشترکین را تشویق به حرکت از اینترنت نامحدود به اینترنت حجمی با سرعت باال بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میکردند. در نهایت اوایل تیرماه، وزیر ارتباطات و فناوری از تهیه مصوبهای برای آغاز ارائه ســرویس نامحدود در بازار اینترنت ثابت ADSL خبر داد.

دراینراستااواخرتیرماهمحمدجوادآذریجهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از نهایی شدن مدل تعرفهگذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بستهها خبر داد و گفت: بر این اساس عمال کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویسهای ویدئوآنالین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدئویی داخی را مالحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.

او همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به ســمت ارائه اینترنت نامحدود بیان کرد: در اینترنت حجمی حقوق مصرفکننده رعایت نشده و رشد محتوای بومی شــکل نمیگیرد. البته تغییر این پارادایم و مکانیســم فعلی در بازار ایران کار سادهای نیست و طبیعتا با مقاومت شــرکتها مواجه است که به این سمت حرکت نکنند. اما توسعه موبایل در ایران آنقدر خوب بوده که شرکتهای ثابت اگر سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست میدهند و ورشکسته میشــوند.پس از آن در تایید جزییات طرح نامحدود توضیح داد: پیش از این حجمفروشی در شرایطی که کیفیت و سرعت مهم نبود، اتفاق میافتاد. در حال حاضر مکانیســمی را طراحی و پیشبینی کردهایــم که مصرف معمولی کاربران، بنگاهها و کسانی که کارهای تحقیقاتی میکنند، چقدر است. او همچنین اول مرداد از تصمیم نهایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارائه مصوبهای مبنی بر حرکت از حجمفروشی به سمت اتصال و ارائه اینترنت برحسب سرعت خبر داد.

تا زمانی که صحبت از ارائه اینترنت نامحدود بود، کاربران که در انتظار اینترنتی بدون سقف حجمی بودند، از چنین تصمیمی رضایت داشتند. با وجود این با اعالم تعرفههای جدید اینترنت، مشخص شد این اینترنــت، آنطور که کاربران تصور میکردند نامحدود نیست. „تعیین„حجم„برای„اینترنت„نامحدود! صادق عباسیشاهکوه، معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه ســرعت حداقل ۲۱۵ کیلوبیت بر ثانیه گفت: کاربران ماهانه ۰۱ گیگابایت اینترنت بینالملل و دو برابــر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت نیز میتوانند برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۰۱ برابر و اینترنــت بینالملل را تا دو برابر این حدود تعیینشــده ارائه دهند.او درباره سیاست مصرف منصفانه نیز توضیح داد: در دنیا متداول است وقتی در بخشثابتسرعترامیفروشند،محدودیتیهمقرار میدهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست زیرا ممکن است یک مشترک دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را قرار داده که اصطالحا به آن مصرف منصفانه میگویند به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید اما تا یک حد میتوانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت را محدود یا هزینه حجم اضافه را دریافت میکنند.

طبق اظهارات عباسی شاهکوه، قیمتهای هر بسته با حجمهای مطرحشده در این تعرفه جدید، بر حســب ســرعت ۲۱۵ کیلوبیت بر ثانیه تا ۰۵ مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری، بازهای از ۰۱ تا ۰۰۳ هزار تومان را در بر میگیرد. همچنین کاربران در صورت اتمام حجمشان، باید جداگانه حجم بخرند. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود ۰۰۰۳ تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بینالملل و از ۰۰۰۱ تا ۰۰۵۱ تومان برای اینترنت داخلی است. „از„طال„گشتن„پشیمان„گشت „هایم اگرچه درخواســت کاربران اینترنتی دریافت اینترنت نامحدود بود، اما در شرایطی که تفکیک اینترنت داخل از بینالملل هزینه ســرویسهای خارجی را به نوعی افزایش داده اســت، قرار دادن یک سقف حجمی، نیاز کاربر به اینترنت نامحدود را اقناع نمیکند. به همین دلیل با اعالم این تعرفهها، کاربران از بهصرفه نبودن طرح جدید ابراز شکایت کردند و گفتند از دریافت اینترنت نامحدود با این تعرفههای جدید حجمی پشــیمان شده، از وزیر درخواســت کردند مرحمت فرموده و تعرفههای قبلی را بازگرداند.در نهایت به نظر میرسد شکایات کاربران اینترنت به گوش مسووالن رسید زیرا محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرســاخت در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد: بــا توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطالع دارم تمام تالش صورتگرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامهای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف شود و امیدوارم موافقت کند. „تعرف „ههای„جدید„در„راه„است؟ پــس از آن نیز واعظی در صفحه اینســتاگرام خود، از توقف اجرای پیشنهاد مطرحشده خبر داد و اعالم کرد: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرحشده در خصوص تعرفههای اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابالغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف شود و دستور دادم کمیته بررسی تعرفهها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.

اگرچــه تعرفههای جدیــد اینترنت اصطالحا نامحدود نگرانی کاربران از افزایش قیمت را افزایش داد و درخواست بازگشت تعرفههای قبلی را کردند، اما به طور قطع با وجود گسترش محتوای ویدئویی لزوم اینترنتی که به معنای واقعی نامحدود نزدیکتر باشد حس میشود. بنابراین باید در انتظار تصمیم جدید کمیســیون تنظیم مقــررات و تعرفههای جدیــد بود که تا چه اندازه نزدیک به خواســتهها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.