بيماريمزمنصنعتحملونقل

Jahan e-Sanat - - News -

گروه‌حم ‌لونقل- همزمان با اينكه تشويق بــه اســتفاده از حملونقل عمومي توســط مســووالن بيشتر ميشود به نظر ميرسد در عمل نه تنها پيشــرفتي در اين زمينه حاصل نشــده بلكه پسرفتهايي نيز مشاهده شده است، تا آنجا كه به گفته مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري طي هفت سال گذشته استفاده از ناوگان حملونقل عمومي در يك شيب منفي پنج درصدي قرار گرفته است.

استفاده از حملونقل عمومي تاثيرات مثبت زيادي دارد؛ از جمله مصرف ســوخت كمتر، هواي پاكيزهتر و كاهش ترافيك.

افــزون بر اين با وجــود بنرها، تبليغات و آگهيهايي كه شــهرداري و ساير مسووالن طي چند سال اخير درباره ويژگيهاي مثبت حملونقل عمومي ارائه كردهاند، امروزه كمتر كسي است كه از فوايد اين شيوه حملونقل در مقايسه با خودروهاي شخصي آگاهي نداشته باشــد. با اين حال چه چيزي موجب ميشود همچنان استفاده از شبكه حملونقل عمومي در درجه دوم اولويت قرار بگيرد و تقريبا همه مردم خودروي شخصي را به سفر با اتوبوس، مترو، قطار و ... ترجيح دهند؟

بهنظر ميرســد مســووالن چنان سرگرم آگاهي دادن به مردم در اين زمينه بودهاند كه خود جنبههاي مهمتر اين مساله را فراموش كردهاند كه از مهمترين آنها ميتوان به پايين بودن كيفيت خدمات اشاره كرد. ‌معضالت‌حم ‌لونقل‌درو ‌نشهري در بحث حملونقل درونشهري، اگر قرار باشد اســتفاده مردم از وســايل حملونقل عمومــي افزايش پيدا كند در وهله نخســت بايد ظرفيت اين وسايل نيز متناسب با حجم جمعيت مصرفكنندگان باشد. در حال حاضر هم زماني كه مسووالن از ميزان مصرف اندک مردم از اين نوع حملونقل ناراضي هســتند، همه روزه به خصوص در ساعات پررفتوآمد اتوبوسها و مترو از حجم زياد جمعيت اشباع ميشوند و ميتوان صفهاي طويلي از مردم را در پايانههاي تاكســيراني مشاهده كرد كه در انتظار آمدن خودروهاي مسافربري به سر ميبرند. در اين حال پرسشــي كه مسووالن بايد پاســخگوي آن باشند، اين است كه اگر قرار باشــد ميزان استفاده مردم از حملونقل عمومــي افزايش پيدا كند، اين جمعيت بايد كجا بنشينند يا بايســتند، زماني كه همين حاال هم جايي بــراي جمعيت مصرفكننده فعلي وجود ندارد.

ظرفيت صندليها تنها يكي از مســايلي اســت كه در اين زمينه وجود دارد، فرسوده بودن خودروها و اتوبوسها، تاخير زياد مترو و ناراحتي صندليها بر اثر گذشــت زمان را ميتوان مشكالت بزرگ ديگر در اين زمينه به حساب آورد. به عالوه بسياري از مسيرهايي كه براي مترو و اتوبوسها تعريف شده بهگونهاي است كه با مبدأ و مقصد شهروندان همخواني ندارد يا چنانچه همخواني داشته باشد، نسبت به خودروي شخصي، حتي در ساعات ترافيك بايد زمان بســيار بيشتري را براي طي كردن مسير صرف كرد. ‌معايب‌حم ‌لونقل‌عمومي‌بي ‌نشهري در بحث حملونقل بينشهري نيز مشكالت مشابهي مطرح ميشود، باال رفتن سرسامآور قيمت بليــت هواپيماها در زمان تعطيالت و يافت نشــدن بليت تنها يكي از اين مشكالت است.

در حال حاضر بيــش از ۰2 هزار اتوبوس براي سفرهاي بين شهري در كشور وجود دارد، در عين اينكه اين تعداد به خودي خود تعداد بااليي نيست، فرسوده بودن بيش از هفت هزار اتوبوس را نيز ميتوان به ليست مشكالت اين نوع حملونقل اضافه كرد.

همچنين كيفيت خدماتدهي در سفرهاي بين شهري براي بسياري از مسافران مطلوب نيســت، از اين جمله ميتــوان به وضعيت بهداشــت و تغذيه قطارها و اتوبوسها، زمان طوالني ســفر با قطار و بــه خصوص ايمني پايين ســفر با اتوبوس را كه در برخي موارد نيز منجر به تصادفهاي مرگباري شده است اشاره كرد.

با اين تفاسير به نظر ميرسد مقصر اصلي در كاهش استفاده از ناوگان حملونقل عمومي نه مردم بلكه مســووالن باشند. انتظار اينكه مردم از راحتي، امنيت و آسايش خود بگذرند و حاضر باشــند با ماشينهاي فرسوده، فاقد امنيت و بدون كيفيت سفر كنند تنها به اين علت كه در كاهش ترافيك نقش داشته باشند، انتظاري است كه تنها از مسووالني برميآيد كه به جاي آنكه مسووليت خود را انجام دهند از مــردم توقع دارند به گونــهاي رفتار كنند گويي آنها مســووليت خود را انجام دادهاند. اين در حالي است كه اگر وسايل حملونقل به آساني در دسترس باشند، كيفيت مناسب داشــته باشند و خدمات مناسبي ارائه دهند، بسياري از مصرفكنندگان خودروي شخصي نيز راحتي حملونقل عمومي را به خودروي شخصي خود ترجيح ميدهند.

‌شــيب‌منفي‌۵‌درصدي‌استفاده‌از‌ حم ‌لونقل‌عمومي‌

بر اين اســاس مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري با بيان اينكه در يك وضعيت پايدار هفتســاله، شاهد شــيب منفي پنج درصدي در اســتفاده از نــاوگان حملونقل عمومي هســتيم، گفت: در قالب نوســازي ناوگان مينيبوسي تسهيالت پنجساله با نرخ سود شش درصد ارائه ميشود.

بــه گــزارش پايــگاه خبــري وزارت راهوشهرســازي، حميدرضا شــهركي ثانوي در بازديد از وضعيت پايانههاي مســافربري بروناستاني شهرستانهاي خرمآباد و بروجرد در جمع مســووالن انجمنها و فعاالن حوزه حملونقل مسافر استان حضور يافت.وي گفت: صنعــت حملونقل در كشــور دچار بيماري بســيار مزمن است و مردم به هر علتي از اين مجموعه قهر كردهانــد به طوري كه در يك وضعيت پايدار هفتســاله شاهد شيب منفي پنج درصدي در استفاده از ناوگان حملونقل عمومي هستيم.

مديركل دفتر حملونقل مســافر سازمان راهداري و حملونقل جادهاي از خروج يكصد ميليون تقاضاي صندلي از بخش حملونقل جادهاي خبر داد و افزود: اين در حالي است كه تعداد سفرها برابر آمار ترددشمارهاي جادهاي بهشدت افزايش يافته است.

وي گفت: بيشــترين كاهش اســتفاده از نــاوگان حملونقل عمومي در ســال ۴9 و كمترين آن در ســال 92 به ثبت رسيده كه درصد تغييرات آن به طور متوسط پنج درصد منفي است.

شهركي با تاكيد بر اينكه براساس شاخص نفر- كيلومتر بايد مبدا و مقصد ســفر كامال مشــخص باشــد، تصريح كرد: در بحث نفركيلومتر همواره كاهش مشــاهده شده است؛ كمترين كاهش اين شــاخص سال گذشته با 2/۱ درصد به ثبت رســيد و با تغييرات روي جادهها ميتوان نفر- كيلومتر را جابهجا كرد.

وي افزود: ايجاد مسيرهاي جديد و تقاضاي كدگذاري براي مقاصدي كه داراي كد نيستند ميتوانــد در افزايش نفر- كيلومتر موثر واقع شود.شــهركي با تاكيد بر اجراي شبكه سير به عنوان يك ضرورت اجتنابناپذير در حوزه حملونقل مسافر گفت: شبكه سير همنام با ســه هدف افزايش ايمني، ارتقاي كيفيت و ارزيابي خدمات سفر در كشور اجرايي شده و در واقع شــبكه سير بدون ارزيابي خدمات از بين خواهد رفت.

مديركل دفتر حملونقل مســافر سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، اجراي شبكه ســير را گامي براي تامين حقوق شهروندي مسافر عنوان كرد و افزود: از مزاياي شبكه سير، فروش بليت صندلي خالي در نمايندگيهاست بهگونــهاي كه فروش بليت بــا برنامهريزي، جايگزيــن توقف در ميادين و معطل شــدن مسافران خواهد شد.

شهركي با بيان اينكه علل كاهش مسافر در ناوگان حملونقل عمومي را بايد حتما مطالعه كرد، تصريح كرد: همه فاكتورهاي حملونقل، متغير است و نميتوان پيشبيني دقيقي در اين رابطه داشت مگر اينكه يك مدل تحليلي براساس پردازش اطالعات ارائه شود.

وي از عقــد قــرارداد بــا يــك مجموعه استارتآپ براي آسيبشناسي و چارهانديشي وضعيــت حوزه حملونقل مســافر خبر داد و گفت: براســاس ايــن قرارداد پاســخ اين وضعيت را از نخبههاي علمي و اجرايي جويا ميشــويم البته اين وضعيــت مختص ايران نيست و در بســياري از كشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد.

مديركل دفتر حملونقل مســافر سازمان راهداري و حملونقل جــادهاي، عدم تحقق برنامهريــزي زمانــي مســافر را از مهمترين داليل كاهش رغبت به استفاده از حملونقل عمومي دانست و افزود: موضوع رقابتپذيري، بازاريابي و هماهنگي با شركتهاي تبليغاتي از راهكارهاي بسيار مهم در اصالح روند نزولي مسافر به شمار ميرود.وي تصريح كرد: رغبت مردم به وسايل نقليه شخصي، فقط به دليل ارزان بودن نيســت زيرا در بسته سفر اقامت، تغذيــه و كيفيت خدمات حملونقل بســيار مهم اســت و بايد كيفيت خدمات متناسب باشد.شهركي از ساماندهي سايتهاي فروش اينترنتي بليت خبر داد و گفت: در حال حاضر پيشفروش اينترنتي بليت توسط ۰۰۳ سايت مختلف انجام ميشود كه مطابق دستورالعمل، همه اين سايتها بايد مجوز فعاليت بگيرند. وي گفت: نوسازي ناوگان مينيبوسي كشور آغاز شــده اســت كه در قالب اين طرح، ون، مينيبوس هيوندا و ســواري كرايه از طريق پرداخت تسهيالت با نرخ سود شش درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضيان واجد شرايط واگذار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.