هدايت آبهاي سطحي محله پستك و قلعهسرا در آينده نزديك

Jahan e-Sanat - - News -

مدير مركز فناوريهاي نوين شــهرداري اصفهان از آغاز به كار نخستين نمايشــگاه بينالمللي فناوريهاي نوين شهري اصفهان خبر داد. محمدرضا نيلفروشان اظهاركرد: اين رويداد بينالمللي براي اولين بار در اصفهان با همت شهرداري اصفهان و با همكاري مراكز علمي كشور رقم خورد. وي افزود: شهروندان اصفهاني ميتوانند از ۳۱ تا ۵۱ مرداد مصادف با ميالد امام رضا(ع) در نمايشگاه بينالمللي فناوريهاي نوين شهر اصفهان حضور به هم رسانند و از نزديك با آخرين دســتاوردهاي دنيا و كشور در زمينههاي مختلف از جمله فناوريهاي نورپردازي آشنا شوند و نظرات خود را اعالم كنند.

مدير مركز فناوريهاي نوين شهرداري اصفهان برگزاري سلسله كارگاههاي آموزشي و جلسات سخنراني، برگزاري سميناري با حضور تعدادي از كشورهاي پيشرو در صنعت پسماند دنيا و برپايي سمينار بينالمللي شــهر هوشــمند را از برنامههاي جانبي اولين جشنواره بينالمللي فناوريهاي نوين مديريت شهري اعالم كرد. نيلفروشان خاطرنشــان كرد: در نمايشگاه بينالمللي فناوريهاي نوين شهري براي افراد مختلف از ســه تا ۳9 سال برنامهريزيهاي ويژهاي انجام شده است.

وي با اشــاره به اينكه چهار سالن نمايشگاه بينالمللي و فضاي بيروني آن به اين برنامه اختصاص يافته است، اظهار كرد: در سالن اول 22 كشــور خارجي حضور دارند. البته چهار كشــور تنها براي سخنراني و ارائه دستاوردهاي خود حضور يافتهاند و ۸۱ كشور نيز در 29 غرفه فناوريهاي نوين خود در عرصه مديريت شهري را به نمايش گذاشتهاند.

فرامرز جمشيدپور با گراميداشت دهه كرامت اذعان داشت: پروژه هدايت آبهاي سطحي به صورت عمده از سال ۸۸ با لولهگذاري آغاز شد.سرپرست شهرداري رشت با تاكيد بر انجام مناقصات هدايت آبهاي سطحي از سالهاي ۰9 تا ۳9 تصريح كرد: از سال۴9 پروژه هدايت آبهاي سطحي مورد توجه همه مسووالن قرار گرفت به گونهاي كه تا سال ۴9 بيش از ۱۳ كيلومتر كار انجام شد.

وي افزود: با برگزاري مناقصه اجراي پروژه هدايت آبهاي سطحي براي ۱۱ خيابان در سال ۴9 بيش از 6۱ كيلومتر كار بايد انجام ميشد اما در آن سال به دليل اجراي پروژههاي بزرگي چون پيادهراه، در اجراي پروژه هدايت آبهاي سطحي با ممانعت پليس راهور مواجه شديم.جمشيدپور با تاكيد بر افزايش ۰2 مسير در سال ۵9 در راستاي هدايت آبهاي سطحي يادآور شد: به غير از ۱۱ خيابان در سال نود و چهار ۴2خيابان ديگر در سال۵9 به مناقصه گذاشته شد.

سرپرستشهرداريرشتبااشارهبهاينكهپروژههدايتآبهايسطحيبلوارشهيدافتخاريوخيابانشهيدخرسنديجزومصوبات شوراي شهر نبوده، گفت: با توجه به اينكه بهرهمندي مناطق محروم و كمبرخوردار از خدمات شهري در اولويت كار شهرداري قرار دارد با پيگيري شهروندان محله شهيد خرسندي و اعضاي شوراي شهر لولهگذاري به متراژ۰۰۳۵ متر در بلوار شهيد افتخاري انجام شد.

وي از هزينهكرد۴۱ميليارد توماني توسط شهرداري براي پروژه هدايت آبهاي سطحي بلوار شهيد افتخاري خبر داد و خاطرنشان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.