تمهيدجديدبانكيبراينوسازيبافتهايفرسوده

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي ابالغيه اخير بانك مركزي در خصوص استفاده انبوهسازان از تسهيالت صندوق يكم براي بهسازي بافت فرسوده، صادر شده كه هنوز هيچ نقشه راهي براي اين فرآيند طراحي نشده است.

چندي پيش امكان استفاده انبوهسازان از تسهيالت صندوق پسانداز مسكن يكم با هدف بهسازي بافتهاي فرسوده فراهم شد. براساس اين ابالغيه بانك مركزي، انبوهسازان بايد ضمن اينكه سقف يادشده در قانون رفع موانع توليد (هزار ميليارد تومان) را هنگام دريافت تسهيالت رعايت كنند، به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه سپردهگذاري در بانك مسكن از سوي انبوهسازان براي دريافت اين وام، اجتنابناپذير و ضروري است اما آنچه محل اختالف و پرسش است، اينكه آيا با توجه به اينكه تسهيالت صندوق يكم كه قائم به فرد بوده و استفاده از آن، مشروط به داشتن سند واحد مسكوني است، امكان انتقال اين تسهيالت به شخص حقوقي (انبوهساز) وجود دارد؟

به گزارش مهر، براســاس اعالم بانك مســكن، آن دسته از اشخاصي كه ميخواهند از تسهيالت صندوق مسكن يكم در بافت فرسوده (به عنوان مثال شهر تهران) استفاده كنند بايد يك سال مبلغ ۰۴ ميليون تومان سپردهگذاري كرده و ســند ملك در رهن بانك ميرود اما با توجه به اينكه نرخ ســود اين تسهيالت هشت درصد است، استفاده از آن توجيهپذير است.حال اگر انبوهساز يا يك شخص حقوقي بخواهد وام بهسازي بافت فرسوده بانك مسكن را دريافت كند، آيا بايد واحد مسكوني فرسوده را خريداري كند و سپس سرمايهگذاري يك ساله انجام دهد؟ آيا انبوهسازي كه خود گردش مالياش وابسته به دريافت تسهيالت است، ميتواند خانههاي فرسوده را خريداري كند؟

از سوي ديگر اگر اين ابالغيه بانك مركزي به معناي اين است كه مالكان واحدهاي مسكوني فرسوده ابتدا خود، وام يادشده را دريافت كرده و سپس در پهنههاي قديمي به انبوهساز نمايندگي بدهند كه واحدهاي قديمي يك محله را پس از تجميع، نوسازي كند، همين اتفاق در حال حاضر نيز در برخي محلههاي فرسوده جريان داشته و ديگر نيازي به مجوز بانك مركزي ندارد.

همچنين اگر قرار باشــد اين مجوز بانك مركزي به معناي ايجاد يك خط اعتباري جديد براي انبوهساز باشد كه ديگر نام آن تسهيالت از محل صندوق پسانداز مسكن يكم نيست بلكه يك وام جديد با اعتبارات اختصاصي است كه هيچ ارتباطي به صندوق مسكن يكم ندارد بنابراين شايد تنها شباهت آن به صندوق يكم، داشتن نرخ سود هشت درصد باشد.

موضوع ديگري كه محل بحث كارشناسان اقتصادي و بانكداري است، الزام انبوهســاز به سرمايهگذاري در بانك مسكن معادل آنچه متقاضيان حقيقي و انفرادي دريافت اين تسهيالت انجام ميدهند، است. حال بايد پرسيد در كدام نظاماقتصادي،يكسرمايهگذاربايدبرايدريافتتسهيالتبانكي،يكسالحجم بااليي از منابع مالي خود را سپردهگذاري كند تا بتواند مشمول دريافت تسهيالت شود؛ به خصوص اينكه انبوهساز قرار نيست ساختمان تكواحدي بسازد.

در همين زمينه نادر قاسمي، عضو هيات مديره بانك مسكن در گفتوگو با مهر درباره ابهامات ابالغيه جديد بانك مركزي در خصوص امكان اســتفاده انبوهسازان از تسهيالت صندوق مسكن يكم در بافت فرسوده گفت: هنوز در بانك مسكن سازوكار و مكانيسم ويژه اجراي اين ابالغيه بانك مركزي طراحي نشده اما آنچه محرز است، اين است كه بانك مركزي با اين ابالغيه، ممنوعيت پيشين ورود افراد حقوقي به صندوق پسانداز مسكن يكم را برداشته و از اين پس حقوقيها هم ميتوانند از اين محل تسهيالت بگيرند.

وي ادامه داد: با اين مجوز بانك مركزي، در حال حاضر يك انبوهساز ميتواند به عنوان مثال براي ۰۰۵ نفر از مالكان واحدهاي مسكوني بافت فرسوده و به نمايندگي از آنها حساب پسانداز مسكن يكم افتتاح كند و در پايان موعد مقرر و مذكور در آييننامههاي اجرايي صندوق مســكن يكم (در پايان دوره انتظار يك ساله) تسهيالت دريافت كند.قاسمي بنياد مسكن انقالب اسالمي را يكي از متقاضيان ورود به حوزه بهسازي بافتهاي فرسوده عنوان و خاطرنشان كرد: اين شخص حقوقي هم منابع مالي دارد و هم امكانات، حال ميتواند با ورود به فرآيند تسهيالت صندوق مسكن يكم، وام با سود هشت درصد بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.