بهرهمندي۱۵3 روستاي گيالن از راه مناسب در دولت يازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل راهوشهرسازي گيالن گفت: از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاكنون ۱۵۳ روستاي اين استان از راه آسفالته مناسب برخوردار شدهاند.

علي خاوري با اعالم اين خبر افزود: در اين راستا ۳۳/2۵۰۱ كيلومتر راه روستايي با هزينه ۸۵۱ميليارد ريال احداث و آسفالت شده است. مديركل راهوشهرسازي اظهار كرد: در دولت يازدهم برخورداري جمعيت روستاهاي بيش از۰۵ خانوار اين استان از راه مناسب و آسفالته به ۳/۵9 درصد و روستاهاي بيش از ۰2 خانوار به بيش از ۴۳/۵۸ درصد رسيده است.

وي با بيان اينكه از سال 29۳۱ تاكنون ۵۸۵ كيلومتر روكش آسفالت براي راه بينشهري انجام شده است، افزود: براي احداث و بهسازي شبكه راههاي استان۵92 ميليارد تومان هزينه شده است.رييس شوراي حملونقل استان گفت: گيالن9۵/۷۳9۰۱ كيلومتر راه دارد كه ۸9/۰۷۸۰۱ كيلومتر آن راه شهري و 9۰66/9۸ كيلومتر راه روستايي است. كرد: شروع اين پروژه از خيابان شهيد خرسندي بلوار شهيد افتخاري است كه به دخانيات و ابتداي آتشگاه ختم ميشود و خروجي آن نيز به كانال زهكش طراز كوه خواهد رسيد.

جمشيدپور درخصوص فاز اول پروژه فوق گفت: فاز اول كه شامل خيابان اصلي است بيش از ۰۰۴2 متر بوده كه بيش از هشت ميليارد هزينه داشته است.سرپرست شهرداري رشت از اتمام فاز دوم پروژه هدايت آبهاي سطحي در بلوار شهيد افتخاري طي دو ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: هدايت آبهاي سطحي محله پستك و قلعهسرا دو پروژه ديگري است كه بهواسطه مناطق محروم در اولويت كار شهرداري قرار دارد، به گونهاي كه لولهگذاري در قلعهسرا انجام شده و در حال آسفالت خيابانها هستيم.

وي با تاكيد بر وضعيت نامطلوب مالي شــهرداري يادآور شــد: با تالش اعضاي شورا و مجموعه مديريت شهري طلببخشي از پيمانكاران، حقوق معوقه رفتگران و بازرسان تا پايان تيرماه بهواسطه تزريق اسناد خزانه شهرداري از سوي سازمانها و نهادهاي دولتي پرداخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.