نگاه همكاران به رشد و تعالي موجب ارتقاي سازمان خواهد شد

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با دهه كرامت و بهمناسبت سالروز ميالد باسعادت امام رضا (ع) مراسمي با حضور مديرعامل، معاونان و كاركنان در نمازخانه اين شركت برگزار شد.در اين مراسم سيدمحسن حسيني، رييس هيات مديره و مديرعامل آبفاي گيالن ضمن تقدير از تالش كاركنان اظهار داشت: خدمات اين شركت به آحاد مردم با كمترين تنش و مشكالت ارائه ميشود و توفيق و پيشرفتهاي كسبشده مرهون تالش و همدلي كاركنان است كه چونحلقههايزنجيربههممتصلند.

مديرعاملآبفايگيالنباتاكيدبراينكهنگاهكاركنانبهرشدوتعاليشخصيوسازماني موجب ارتقاي شركت خواهد شد، تصريح كرد: درجه حرفهاي خوب شركت و رشد هرساله آن در ارزيابيها، نشاندهنده پتانسيل خوب نيروي انساني براي پيشرفت و ارتقاي سازماني است.

وي با اشاره به اينكه مركز جديد 22۱ و 22۵۱ همزمان با هفته دولت به بهرهبرداري خواهد رسيد، افزود: با افتتاح اين مركز ضمن افزايش سطح خدمات شركت و رضايتمندي مشتركين، منابع مالي نيز ايجاد خواهد شد و بايد تفكر شركتي و كارآفريني در جهت اهداف شركت داشته باشيم.

گفتني است، سخناني در مدح امام رضا (ع) توسط سخنران و خطيب مراسم و مولوديخواني مداح اهل بيت برادر نصرالهزاده بهمناسبت ايام مبارک دهه كرامت از برنامههاي اين مراسم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.