افزايش مقاومسازي واحدهاي روستايي تا ۵۷ درصد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون روستايي بنياد مسكن با اشاره به وجود پنج ميليون و ۰۸۳ واحد روستايي در كشور گفت: بنا داريم تا پايان سال ۵۰۴۱، تعداد واحدهاي مقاومســازي شــده در روســتاها را بــه ۵۷ درصد افزايش دهيم.

عزيزاهلل مهديان با اشــاره به اينكه مقاومسازي مسكن روستايي در كشور از سال ۳۷ و در قالب برنامههاي توسعه آغاز شد، اظهار داشت: با توجه به كند بودن روند مقاومسازي، از اول برنامه چهارم توسعه قرار شد هر سال ۰۰2 هزار واحد مسكن روستايي در كشور مقاومسازي شود كه تاكنون براساس برنامه براي دو ميليون واحد تسهيالت تامين شده كه از اين تعداد يك ميليون و ۰6۷ واحد روستايي منجر به عقد قرارداد با بانكها شد و عمليات ساخت و بهرهبرداري از يك ميليون و ۰۵۵ واحد به پايان رسيد.

به گفته وي، اين در حالي اســت كه ســاالنه بين ۰۴ تا ۰۵ هزار واحد حادثهديده نيازمند بازسازي در روستاها وجود دارد كه از سال ۴۸ به بعد نيز ۰6۳ هزار واحد در قالب بازســازي مناطق حادثهديده مقاومسازي شدهاند.

مهديان با اشاره به وجود پنج ميليون و ۰۸۳ واحد روستايي موجود در كشور براساس آخرين سرشماريهاي موجود گفت: تاكنون از اين تعداد حدود دو ميليون و ۰۰۱ هزار واحد مقاومســازي شدهاند كه با توجه به احداث و بهسازي برخي واحدهاي روستايي توسط خود روستاييان حدود ۰۴ درصد منازل روستايي كشور مقاومسازي شدهاند.

وي اظهار داشت: براساس طرح جامع مسكن نيز بنا داريم تا پايان سال ۵۰۴۱ تعداد واحدهاي مقاومسازيشده در روستاها را به ۵۷ درصد افزايش دهيم. به گفته اين مسوول، بنياد مسكن انقالب اسالمي هيچ كمبود منابع اعتباري براي مقاومسازي واحدهاي روستايي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.