شروع عمليات قطعه ۵ آزادراه هشترود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مجري و مسوول آزادراههاي شمالغربي كشور گفت: پس از۰۱ سال انتظار و آرزوي مردم شهر هشترود با شروع عمليات قطعه ۵ آزادراه هشترود- مراغه بهطول شش كيلومتر محقق شد.

اروجعلي عليزاده در جلسه بررسي و هماهنگي براي اجراي پروژه عمليات ورود و خروج از شــهر هشــترود به آزادراه تبريز- زنجان و هشترود- مراغه افزود: اين شركت در حال تملك، كارشناسي و رضايت جلب صاحبان زمينهاي اشــخاص است. با شــروع قطعه ۵ آزادراه هشــترود- مراغه به طول شش كيلومتر كه از روستاي پوستيندوز عبور ميكند، فاصله هشترود تا آزادراه تبريز- زنجان را ۰۱ كيلومتر كوتاهتر ميكند.

وي افزود: اين مســير شش كيلومتري داراي بلوار، دو باند رفت و دو باند برگشــت و تقاطع اســت كه با هزينهاي بالغ بر ۰۱۳ ميليارد ريال شروع خواهد شد.

سيدحمزه اميني، نماينده مردم هشترود و چاراويماق در خانه ملت نيز بر حل مشكالت راههاي روستايي عليالخصوص راههاي روستايي صعبالعبور تاكيد كرد و گفت: متاسفانه ورودي و ميدانهاي مناسبي براي شهر هشــترود وجود ندارد كه بايد در زمينه شهرداري و اداره راهوشهرسازي تالش كنند.

همچنين حســن مستفيد، فرماندار هشترود هم از وضع بد جاده هشــترود- مراغه گفت و افزود: متاســفانه وضع اين جاده بسيار بد اســت و بايد هرچه زودتر تا شــروع فصل ســرما اين جاده روكش آسفالت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.