۰۱۱ هزار مسكن مهر معارض دارد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- قائم مقام وزير راهوشهرسازي با اشاره به اينكه ۰۱۱ هزار مسكن مهر داراي معارض يا بدون متقاضي است، ميگويد: تاكنون يك ميليون و ۵۳۸ هزار مسكن مهر افتتاح شده است. احمد اصغري مهرآبادي اظهار كرد: در چهار سال گذشته ۰۸۸ هزار واحد مسكن مهر معادل ساالنه ۰22 هزار واحد به متقاضيان واگذار شد.

وي تصريح كرد: مجموع واحدهاي مسكن مهر كشور2/2 ميليون واحد بوده كه ساخت يكميليون و ۰۵9 هزار واحد به اتمام رسيده و يكميليون و ۵۳۸ واحد افتتاح شــده اســت. وي با بيان اينكه ۵۸ تا ۰9 هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال به بهرهبرداري ميرسد، افزود: ۰۱۱ هزار واحد نيز معارض داشته يا بدون متقاضي است و حدود 6۳ هزار واحد نيز داراي مشكالت حقوقي و قضايي است.

قائممقام وزير راهوشهرسازي يادآور شد: دولت براي اتمام طرحهاي مسكن مهر در مجموع ۰۵ هزار ميليارد تومان تسهيالت در نظر گرفته كه با آوردههاي متقاضيــان و صاحبان آن حدود ۰۰۱ هزار ميليارد تومان ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.