عملكرديكساله«بشهاب»

Jahan e-Sanat - - News -

المپ پارس شــهاب صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 162 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر شد. شركت المپ پارس شهاب در دوره سه ماهه يادشده معادل 171 ميليارد و 684 ميليون ريال درآمد عملياتي كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 15 ميليارد و 895 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر و درآمدهاي عملياتي به آن اضافه و سود عملياتي دوره به مبلغ يك ميليارد و 940 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي كسر و درآمدهاي غيرعملياتي به آن افزوده شــد و سود خالص دوره به مبلغ 25 ميليارد و 567 ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 158 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 48 درصد افزايش نشان ميدهد. از سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال كسر و در نهايت مبلغ 125 ميليارد و 79 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي «بشهاب» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.