«فارس» فقط فروخت

Jahan e-Sanat - - News -

صنايع پتروشيمي خليج فارس صورت وضعيت پرتفوي خود در دوره يكماهه منتهي به 31 خردادماه 95 را با سرمايه معادل 50 هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در خردادماه سالجاري، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 27 ميليارد و 249 ميليون ريال به مبلغ 373 ميليارد و 304 ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل 346 ميليارد و 55 ميليون ريال سود شناسايي كرد و طي همين دوره هيچ سهم بورسي را خريداري نكرد. «فارس» در ابتداي دوره يكماهه يادشــده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 30 هزار و 798 ميليارد و 834 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 93 هزار و 48 ميليارد و 456 ميليون ريال در سبد ســهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت طي دوره يادشده با كاهش 27 ميليارد و 249 ميليون ريالي به مبلغ 30 هزار و 771 ميليارد و 585 ميليون ريال رسيد و ارزش بازار سهام بورسي آن نيز با كاهش معادل 9 هزار و 819 ميليارد و 249 ميليون ريال معادل 83 هزار و 229 ميليارد و 207 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.