5 هزار ميليارد ريال سود «شپنا»

Jahan e-Sanat - - News -

پااليش نفت اصفهان صورتهاي مالي يكساله منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 20 هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده منتشر شــد. شركت پااليش نفت اصفهان در دوره يادشده، معادل 194 هزار و 21 ميليارد و 775 ميليون ريال درآمد عملياتي كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 17 هزار و 24 ميليارد و 359 ميليون ريال رسيد.از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر و درآمدهاي عملياتي به آن اضافه شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 13 هزار و 428 ميليارد و 873 ميليون ريال محاسبه شد. به سود عملياتي دوره نيز درآمدهاي غيرعملياتي اضافه و پس از كسر ماليات از آن، سود خالص دوره به مبلغ 11 هزار و 460 ميليارد و 776 ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 573 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد. از سود خالص دوره نيز زيان انباشته ابتداي سال كسر و در نهايت مبلغ پنج هزار و 185 ميليارد و 571 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي «شپنا» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.