968 ريال سود هر سهم «باالس»

Jahan e-Sanat - - News -

شركت مهندسي ساختمان و تاسيســات راهآهن صورتهاي مالي 12 ماهه سال منتهي به 30 اسفند 95 را با سرمايه 80 ميليارد ريال به صورتحسابرسيشدهمنتشركرد.شركتمهندسيساختمانوتاسيسات راهآهن در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ 77 ميليارد و 421 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 968 ريال سود اختصاص داد كه نســبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 29 درصد افزايش نشان ميدهد. «باالس» سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 86 ميليارد و 636 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه سال 49، مبلغ 59 ميليارد و 912 ميليون ريال سود خالص و 749 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.