«پارسيان» گزارش مالي داد

Jahan e-Sanat - - News -

بيمه پارسيان صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 را با سرمايه ثبت شده دو هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. بيمه پارسيان در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ 628 ميليارد و 805 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 210 ريال سود اختصاص داد كه نســبت به دوره مشابه سال 49، معادل 54 درصد كاهش نشان ميدهد. «پارسيان» سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 629 ميليارد و 629 ميليون ريال اعالم كرده اســت. يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه سال 49، مبلغ 909 ميليارد و 118 ميليون ريال سود خالص و 455 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.