جزييات ناكامي بزرگترين واگذاري بخش كشاورزي

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

يك مقام رسمي ناكامي اين سازمان در مزايده كشــت و صنعت و دامپروري مغان را قابــل پيشبيني اعالم و دليل عدم اقبال خريداران به ايــن مزايده با وجود تبليغات گسترده را باال بودن قيمت پايه اين شركت براي واگذاري عنوان كرد. به گزارش تسنيم صددرصد ســهم دولت در شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان شامل سه ميليارد و 182 ميليون و 307 هزار ســهم درحالي هفته گذشــته به مزايده گذاشــته شد كه سازمان خصوصيسازي تبليغ زيادي براي آن كرده بــود و از آن به عنوان بزرگترين خصوصيسازي بخش كشاورزي كشور ياد ميكرد، با اين حــال خريداران توجهي به آن نكردند و اين واگذاري ناكام ماند. بر اين اساس مشاور سازمان خصوصيسازي درباره علت فروش نرفتن شركت كشت و صنعت مغان و شركت خدمات حمايتي كشاورزي در گفتوگو با رسانهها گفته از آنجا كه براي شركت در مزايده خريداران بايد سه درصد حصه نقدي را به صورت نقد سپردهگذاري كند، تامين مالي آن براي بخش خصوصي واقعي مشكل است زيرا براي نمونه شركت كشــت و صنعت مغان 2/5 هــزار ميليارد تومــان قيمت پايه دارد كه ســه درصد آن حدود 75 ميليــارد تومان ميشــود. وي افزود: البته فروش نرفتن شركت مغان قابل پيشبيني بود زيرا عالوه بر باال بودن قيمت، براي نخستينبار بود كه به مزايده گذاشته ميشد و بسياري از شركتها پس از چند بار مزايده فروش ميروند. بر پايه اين گزارش، چندي پيش وزيــر امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: تا زماني كه شيوه قيمتگذاري بنگاهها اصالح نشــود، برخي از واگذاريها در كشور محقق نخواهد شد و شاهد كندي روند خصوصيسازي هستيم. به عنوان مثال در حال حاضــر ارزش خالص روز داراييها مالك قيمتگذاري ســهام شــركتهاي دولتي براي واگذاري است در حالي كه بايد بازدهي بنگاهها نيز به عنوان مالكي ديگر در قيمتگذاري و عرضه بنگاهها لحاظ شود، بر اين اســاس بايد اصالح روش قيمتگذاري در جريان خصوصيسازي مدنظر قرار گيرد. گفتني اســت در جريان مزايده صددرصد ســهام شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان، هر ســهم اين شركت به قيمت پايه 7931 ريال و ارزش كل پايه 25 هزار و 238 ميليارد و 933 ميليون و 383 هزار ريال به صورت 10 درصد و در اقساط هشت ساله روز گذشته روي ميز فروش رفته بود. همچنين سپرده شــركت در مزايده صددرصد سهام شركت كشــت و صنعت و دامپروري مغان مبلغ 757 ميليارد و 168 ميليون و يكهزار و 490 ريال تعيين شــده بود و خريدار در صورت برنده شــدن بايــد 10 درصد مبلغ پيشــنهادي خود را در مدت 20 روز كاري به حساب دولت واريز ميكرد. اين گزارش ميافزايد سرمايه شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان 51 ميليارد ريال و مهمترين فعاليــت آن اجراي عمليات كشــاورزي و دامپــروري، ايجاد صنايــع و فرآوردههاي كشــاورزي و دامي است. همچنين در حال حاضر شركت شهركهاي كشاورزي مالك 100 درصدي سهام اين شركت است. افزون بر اين مشاور سازمان خصوصيسازي در اين ارتباط گفت: براي واگذاري دو شركت كشت و صنعت مغان و شــركت حمايتي خدمات كشاورزي به دليل باال بودن قيمت، پاكتي به سازمان خصوصيسازي نيامد. جعفر سبحاني در مورد واگذاري چهار بنگاه اقتصادي و يك جايگاه سوخت اظهار داشت: از چهار بنگاه اقتصادي كه واگذار شــد، دو بنگاه فروش رفت. وي افزود: براي واگذاري دو شــركت كشــت و صنعت مغان و شــركت حمايتي خدمات كشاورزي به دليل باال بودن قيمت، پاكتي به ســازمان خصوصيسازي نيامد. ســبحاني خاطرنشان كرد: همچنين سهام شــركت فرآوري مواد پروتئيني كردستان بــه مبلغ 10 ميليارد و 400 ميليون تومان عرضه و به بخــش خصوصي واقعي واگذار شــد و در اقساط هفت ساله تسويه خواهد شد، ضمن آنكه سهام جايگاه سوخت حدود ســه ميليارد تومان فروش رفت. وي گفت: شــركت قند دزفول به عنــوان چهارمين شــركت دولتي به قيمت پايه 10 ميليارد و 800 ميليون تومان عرضه شد كه در نهايت با رقم 11 ميليارد تومان فروش رفت. مشاور رييس سازمان خصوصيسازي در مورد علت فروش نرفتن شركت كشت و صنعت مغان و شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: از آنجا كه براي شركت در مزايده خريداران بايد سه درصد حصه نقدي را به صورت نقد ســپردهگذاري كنند، تامين مالي آن براي بخش خصوصي واقعي مشكل است زيرا براي نمونه شركت كشت و صنعت مغان 2/5 هزار ميليارد تومان قيمت پايه دارد كه 3 درصد آن حدود 75 ميليارد تومان ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.