بازار در انتظار افزایش رکود

Jahan e-Sanat - - News - بازار

نسترن‌يوســ‌فبکيان- جهش قيمت دالر يكي از آن نوســاناتي بهشمار ميرود كه ميتواند به صورت مقطعي يا بلندمدت اثرات منفي بر بازار بگذارد. از آنجا كه در حال حاضر بسياري از مواد اوليه و تجهيزات كارخانهها از خارج از كشور تامين ميشود، افزايش قيمت دالر ميتواند هزينــه واردات اينگونه مواد را افزايش داده و در نهايت به گران تمام شــدن قيمت كاالها بينجامد. از اينرو اگرچه برخي مسووالن بر اين باور هستند كه نوسان قيمت ارز دورهاي اســت و خيلي زود حل ميشــود اما تجربه نشــان داده كه با اندك افزايشي در قيمت دالر، نه تنها بهطور واقعي قيمت نهايي براي توليدكننده افزايش مييابد بلكه برخي سودجويان نيز با ايجاد جو گراني به بهانه چنين نوساناتي، حتي كاالهاي قبلي خود را با قيمت روز ميفروشــند. بنابراين افزايش قيمت دالر نــه تنها ميتواند باعث ضربه خوردن به توليد داخلي شود بلكه در نهايت از تمام جوانب، ضربه خود را به مردم وارد ميكند.

يكي از بازارهايي كه طي ســالهاي اخير همــواره به محلي بــراي جــوالن كاالهاي خارجي وارداتي از تركيه و چين تبديل شده، بازار پوشــاك اســت اما همواره تالش برخي توليدكنندگان بر اين بوده است كه با افزايش كيفيت كاالهاي ايراني، توجه مشتريان را به سوي خود جلب كنند. اين در حالي است كه بيتوجهــي دولــت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنعت پوشاك كه يكي از ارزآورترين صنايع اســت، قدرت رقابــت توليدكنندگان داخلــي را در برابر رقباي خارجي در ســطح پاييني نگه داشته است.

بر همين اســاس با اينكه برخي كاالهای برندهــاي مطــرح ايراني به خارج از كشــور هم صادر ميشــود اما بــه دليل قيمت تمام شــده باال، در بازارهاي داخلي چندان تمايلي به خريد آنهــا وجود نــدارد. از اين رو حتي برخي توليدكننــدگان داخلي بــراي ايجاد رونق در بازار خــود و همچنين جلب اعتماد مــردم، از ماركهاي خارجــي روي كاالهاي توليدي خود اســتفاده ميكنند تا مشتري را از دست ندهند. ‌نگرانی‌بازار ‌یها اين شرايط در حالي است كه به دليل اتخاذ سياستهاي نادرست در صنعت و توليد، كاهش قدرت خريد خانوار و همچنين قيمتهاي باال در بازار پوشاك، خيلي وقت است كه اين بازار نيز همچون برخي بازارهاي ديگر، در ركود به سر ميبرد و داد توليدكنندگان داخلي و حتي آن دسته از فروشگاههايي كه اجناس خارجي وارد ميكنند را هم درآورده است.

با اين حال اگرچه بازار پوشاك تاب و توان شوك جديدي را ندارد اما افزايش قيمت دالر طي روزهاي اخير بسياري از بازاريان را دچار نگراني كرده است. چراكه معموال بيشتر مواد اوليه و تكنولوژي و تجهيزات صنايع كشور از خارج وارد ميشود و افزايش قيمت دالر نه تنها ميتواند كاالهاي توليد داخل را گران كند بلكه واردكنندگان را هم دچار مشكل خواهد كرد. از اينرو بعيد نيست طي روزهاي آينده بازارهايي همچون بازار موبايل و پوشاك با جهش قيمت قابل توجهي روبهرو شوند. ‌گراني‌در‌راه‌است اين در حالي است كه سال گذشته زماني كه همچون شرايط فعلي دالر با افزايش مقطعي روبهرو شده بود، رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار پوشاك را اينگونه توصيف كرده بود: اگر قيمت ارز باالتر هــم برود با توجه به ركودي كه بر بازار پوشاك حاكم است، بعيد است در وضعيت قيمتها تاثيري داشته باشد. ابوالقاسم شيرازي اظهار كرده بود: وضعيت ركود به قدري در بازار پوشاك عميق است كه نوسان قيمت ارز نميتواند باعث افزايش قيمتها شود، مگر آنكــه قدرت خريد مردم باالتر برود و افزايش تقاضا ركود را كاهش دهد.

اما واقعيت اين است كه جهش قيمت دالر در بازار يكي از نوســاناتي اســت كه ميتواند بهطور مقطعي قيمتها را افزايش دهد و بازار را دچار آشــفتگي كند چراكه به عنوان مثال در بازار پوشــاك ا موبايل، بســياري از كاالها وارداتي بوده و افزايش قيمت دالر، ميتواند جو گراني را در بازار ايجاد كند. از اينرو با توجه به اينكه طي روزهاي اخير دالر با جهش قيمت مواجه شــده و به ۰۰۸۳ تومان رسيده است، برخي توليدكنندگان پوشاك نگران آينده بازار هستند. به عقيده آنها اگرچه قدرت خريد پايين مردم، اجازه افزايش قيمتها را به فروشندگان نميدهد اما افزايش قيمت دالر، چارهاي براي آنها باقي نميگذارد.

در همين خصوص يكي از توليدكنندگان پوشاك زنانه به «جهان صنعت» گفت: از اول ســال تاكنون، قيمت پوشاك زنانه در بازار با افزايش قابل توجهي روبهرو نشده اگرچه برخي فروشندگان هر طور كه مايلند، كاالهاي خود را قيمتگذاري ميكنند اما بهطور كلي با اينكه طي چند ماه اخير، پارچه كه بيشتر آن وارداتي است، با افزايش قيمت روبهرو شده، ما قيمت كاالهاي خود را افزايش ندادهايم چراكه بازار كشش ندارد.

وي اظهــار كرد: با اينكــه به علت افزايش قيمت پارچه، سود كمتري نصيبمان ميشود اما ناچاريــم كاالها را به همان روال ســابق بفروشــيم چراكه همين اندك مشتري فعلي نيز از دستمان ميرود.

اين فعال بازار با اشاره به جهش قيمت دالر گفت: نرخ ۰۰۸۳ توماني دالر، توليدكنندگان را نسبت به آينده بازار نگران كرده است چراكه اگر اين نرخ پايين نيايد، قيمت مواد اوليه مانند پارچه دوباره براي ما افزايش مييابد و اين بار ناچار هستيم قيمتها را افزايش دهيم چراكه ديگر سود چنداني برايمان باقي نخواهد ماند. اين در حالي اســت كه بازار كشــش افزايش قيمت را ندارد و آنگاه ركود، ما را با مشــكل مواجه خواهد كرد.

اين توليدكننده پوشاك كه مارك تركيهاي را روي كاالي خــود نصب كــرده بود، در اين خصوص بيــان كرد: با ايــده گرفتن از طرح برندهاي معــروف تركيهاي و همچنين ايجاد تغييرات در آن كه بيشــتر با ســليقه و نياز مشتري ســازگار باشد، پوشاك زنانه را توليد ميكنيم اما به علت اينكه مردم چندان تمايلي به خريد جنــس ايراني ندارند، مارك ترك را روي كاال ميزنيم. ‌فرار‌از‌جنس‌ايراني اين فعال بازار همچنين در رابطه با كيفيت و تميزي كار پوشاك توليد داخل گفت: گاهي اوقات مشتريان به دليل تميز نبودن خياطي كار، از جنــس ايراني فــرار ميكنند كه البته تا حدي درســت هم ميگويند چراكه برخي خياطان و سريدوزان داخلي، پس از مدتي كه كار آنهــا رونق گرفت، ديگر چندان به تميزي كار توجه نميكنند و هزينههاي بااليي را هم طلب ميكنند كه براي توليدكنندگان داخلي مناسب نيست.

وي افــزود: از اينرو ناچاريم كار خود را به خياطــان خارجي بدهيم تا عالوه بر تميزي و مرتب بودن كار، هزينه مناسبي نيز پرداخت كنيــم و همچنين كار را به ســرعت تحويل بگيريــم. در نتيجه كيفيــت پارچه و دوخت تميز كار، توجه مشتريان را جلب كرده و مارك تركيهاي نيز خيال آنها را راحت ميكند.

‌قيم ‌تهاي‌سرسا ‌مآور‌در‌بازار‌لباس‌ بچگانه

ايــن اظهارات در حالي بيان ميشــود كه چندي پيش يكي از فعاالن اسبق توليد لباس و پوشــاك بچگانه نيز گفته بود: بخش قابل توجهي از البسه كودك موجود در بازار، جزو توليدات ضعيف خارجي محسوب ميشوند كه با قيمتهايي سرســامآور به والدين كودكان فروخته ميشود و متاســفانه نظارت ضعيف در ايــن بخــش نيــز مزيد بر علت شــده تا ريشهيابي دقيق و برخوردهاي مقتضي در قبال البســه گرانقيمت مذكور به نحو شايستهاي انجام نشود.

بنابرايــن از آنجا كه بخــش زيادي از بازار لبــاس بچگانه نيز در قــرق برندهاي اصل يا قالبــي خارجي قــرار دارد، از ايــن پس بايد عالوه بر جديت مســووالن بــراي حمايت از توليدكنندههاي داخلــي، نظارت در بازار نيز افزايش يابد چراكه با وجود واردات غيرقانوني كاالهاي خارجي به خصوص در حوزه پوشاك بچگانه، از اين پس شــرايط براي سودجويان فراهمتر خواهد شــد و توليدكنندگان داخلي با مشكالت بيشتري روبهرو ميشوند اما اميد آن است كه در دولت دوازدهم، سياستهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مقابله با فعاليت برندهاي غيرقانوني، قاچاق و همچنين گرانفروشي در بازار كارآمدتر شود و اندكي بار سنگين مشكالت را از دوش توليدكنندگان و مردم كم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.