گراني 37/7 درصدي سبزيهاي تازه

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان‌صنعت»‌-واقعيتايناستكهنرخكاالهاياساسي روز به روز در حال افزايش است و مردم بايد براي خريد مايحتاج روزانه خود نيز بهاي سنگيني بپردازند. جديدترين گزارش بانك مركزي نيز حاكي از اين است كه طي يك سال گذشته، نرخ لبنيات7/7 درصد، برنج۵ درصد، تخممرغ۳/۱۳ درصد، حبوب ۱7/7 درصد، ميوههاي تازه 6/۱۱ درصد، سبزيهاي تازه ۳7/7 درصد، گوشت قرمز۵/۰۲ درصد، چاي۱/4۲ درصد و روغننباتي ۳/۹ درصد رشد و نرخ مرغ 6/۱ و قند و شكر 7/4 درصد كاهش داشتهاست. گزارشخردهفروشي۱۱ گروهموادخوراكيدرهفته منتهي به 6 مردادماه 6۹۳۱ نشان ميدهد كه در اين هفته نرخ ۵ گروه مواد خوراكي افزايش و نرخ ۵ گروه ديگر كاهش يافت ضمن آنكه نرخ يك گروه ثابت بوده است. ‌لبنيات‌و‌تخ ‌ممرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت تمام اقالم اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. بهاي تخممرغ معادل ۳۱ درصد افزايش يافت و شــانهاي ۰۰۰۰۱۱ الي ۰۰۰۰۳۱ ريال فروش ميرفت. ‌برنج‌و‌حبوب در اين هفته در گروه برنج قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي ثابــت بود و بهاي برنج داخله درجه يك معادل ۳/۰ درصد و برنج داخله درجه دو ۵/۰ درصد افزايش داشت در گروه حبوب قيمــت نخود معادل ۳/۰ درصد، لپه نخود ۲/۰ درصد و لوبيا قرمز ۱/۰ درصد كاهش يافت و بهاي ســاير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. ‌ميو‌هها‌و‌سبز ‌يهاي‌تازه در هفته مورد بررســي در ميادين زير نظر شــهرداري گالبي عرضه كمي داشت. ساير اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه ميشدند ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميوه و ســبزي تازه را عرضه ميكردند كه در گروه ميوههاي تاز قيمت گيالس معادل 4/۰۱ درصد، هلو 7/۲ درصد و طالبي ۳/۳ درصد افزايش ولي بهاي ساير اقالم اين گروه بين ۳/۲ درصد تا ۵/۲۳ درصد كاهش داشــت. در گروه سبزيهاي تازه قيمت پياز و لوبيا ســبز هر يــك معادل 4/۰ درصد افزايش ولي بهاي ســاير اقالم اين گروه بين ۲/۰ درصد تا ۳/۱۱ درصد كاهش يافت. ‌گوشت‌قرمز‌و‌مرغ همچنين در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند معادل 7/۰ درصد و گوشــت تازه گاو و گوســاله 4/۰ درصد كاهش ولي بهاي مرغ ۳ درصد افزايش داشت. ‌قند،‌شکر،‌چاي‌و‌روغ ‌ننباتي در اين هفته قيمت قند معادل6/۰ درصد كاهش ولي بهاي شكر ۲/۰ درصد، چاي خارجي 6/۰ درصد و روغننباتي جامد ۳/۱ درصد افزايش يافت. قيمت روغننباتي مايع ثابت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.