هدفگذاري 1/1 ميليارد دالري صادرات لوازمخانگي

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه بازار ايران به دليل نبود استراتژي مشخص در توليــد، به محلي براي جــوالن برندهاي خارجي تبديل شــده است اما به نظر ميرسد مسووالن قصد دارند براي سالجاري، سياستهاي جديد را مورد توجه قرار دهند. در حال حاضر صنعت لوازمخانگي ايران با اينكه در حال پيشرفت است اما هنوز در برخي حوزهها توانايي صادرات لوازمخانگيتوسطتوليدكنندگانداخليوجودنداردوحتي افزايش توليد برخي كاالها كه نياز به تكنولوژي و دانش خاصي هم ندارد، بازار را اشــباع كرده اســت. با اين حال مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازمخانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاري ۱/۱ ميليارد دالري صادرات محصوالت لوازمخانگي و صنايع فلزي در سالجاري خبر داد و اظهار كرد: در صورت تحقق اين رقم شاهد افزايش ۰۳ درصدي صادرات محصوالت مذكور نســبت به سال گذشته خواهيم بود.

عباس هاشمي در ارتباط با هدفگذاري صادراتي مربوط به لوازمخانگي و مصنوعات فلزي در ســال 6۹۳۱ اظهار كرد: براســاس هدفگذاري صورت گرفته در سال 6۹۳۱ قرار بر اين است كه ۱/۱ ميليارد دالر صادرات محصوالت لوازمخانگي و مصنوعات فلزي در دستور كار قرار گيرد كه نسبت به سال گذشــته داراي رشد ۰۳ درصدي خواهد بود. وي به ميزان صادرات لوازمخانگي و مصنوعات فلزي در سال گذشته اشاره كرد و افزود: در سال گذشته ۰۸۸ ميليون دالر محصــوالت لوازمخانگي و مصنوعات فلزي صادر شده است كه اميدوار هستيم در سالجاري بتوانيم با رشــد ۰۳ درصدي اين ميزان رقم صــادرات را به ۱/۱ ميليارد دالر برسانيم.

مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازمخانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين به ميزان صادرات در اين حوزه طي چهار ماهه نخست سالجاري اشاره كرد و گفت: در چهار ماهه نخست سالجاري۰۹۲ ميليون دالر محصوالت لوازمخانگي و مصنوعات فلزي صادر شده است.

وي در مــورد بازار هدف محصوالت صادراتي مذكور، بيان كرد: كشورهاي عراق، افغانستان، تركمنستان، ايتاليا و آلمان از جمله بازارهاي هدف محصوالت لوازمخانگي و مصنوعات فلزي توليد شده در ايران هستند كه عمده اين اقالم صادراتي شامل لوازمخانگي برقي، لوازمخانگي گازسوز، اجزا و قطعات لوازمخانگي، ســيم، كابل، لوله و پروفيل، شيرآالت بهداشتي ...و بوده است.

به گفته هاشمي در سال ۵۹۳۱ هدفگذاري صادرات محصوالتلوازمخانگيومصنوعاتفلزيبهطورصددرصدي محقق شــد و براســاس پيشبينيها به نظر ميرســد هدفگذاري ۱/۱ ميليارد دالري صادرات اين محصوالت در سالجاري نيز عملياتي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.