پياز فعال ارزان نميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در حاليكــه طي ماههاي گذشــته قيمت پياز همچنان روند افزايشــي خود را ادامه داده اســت، آمار رســمي گمرك نشان ميدهد صادرات اين محصول گرچه با كاهش محسوس همراه بوده اما همچنان با همان نرخ ســابق كه بيش از 6/4 برابر ارزانتر از بازار داخلي است، ادامه دارد.

از ابتداي تيرماه امسال قيمت پياز در بازار داخلي افزايش يافت و به تدريج به كيلويي حدود ۰۰۰4 تومان و بيشتر در برخي نقاط شهر تهران رســيد. اين در حالي است كه هرچه مسووالن بخش دولتي و خصوصي وعده ارزاني آن را در روزها و هفتههاي آينده ميدادند، پياز ارزانتر نميشــد. البته طي هفتههاي گذشته قيمت اين محصول به صورت الكپشتي كاهش پيدا كرد اما آنقدر پياز طي دو ماه گذشته افزايش قيمت داشته كه محسوس نيست و به چشم نميآيد.

اين در حالي اســت كه براســاس آخرين آمار ارائهشده از سوي گمرك، طي چهار ماه نخست امسال بالغ بر ۰۳ هزار و ۹4۳ تن پياز به ارزشــي بالغ بر پنج ميليون و 6۸۹ هزار دالر معادل ۹۱ ميليارد و ۳۱4 ميليون و 6۳۳ هزار تومان به ۲۱ كشــور مختلف صادر شده است كه به صورت ميانگين قيمت هر كيلو پياز صادراتي ۹۳6 تومان يعني يكششم قيمت آن در بازار داخلي ميشود.

در شــرايط كنوني كه قيمت پياز همچنان رو به افزايش است و در برخي روزها با كاهش ناچيز مواجه ميشود، صادرات پياز چندان منطقي به نظر نميرســد درحاليكه اين محصول گرچه تجارتش با توجه به افزايش قيمت داخلي كاهش يافته اما همچنان طي دو ماه اخير بالغ بر حدود ۰۰6 تن به كشورهاي مختلفي مانند امارات، بحرين، تركمنستان، عراق، قطر و ارمنستان صادر شده است و به نظر ميرسد مسووالن وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد و تامين بازار محصوالت كشــاورزي بايد فكري به حــال بازار پياز كنند تا هر چه سريعتر قيمت آن به شرايط منطقي و متعادل نزديكتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.