امضاي تفاهمنامه همكاري ميان ايران و چين

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- ايران و چين در چارچوب گسترش همكاريهاي دوجانبه و استفاده از فرصتها و مناسبات پيش آمده در اين حوزه در حاشيه كنفرانس بينالمللي خشــكبار، تفاهمنامه همكاري امضا كردند. اين تفاهمنامــه بين اتاق بازرگاني ايران و چين و اتاق بازرگاني واردات و صادرات مواد غذايي چين در حاشــيه كنفرانس بينالمللي خشكبار امضا شده است.

در آيين گشايش اين گردهمايي اقتصادي كه خليل شيرغالمي، سركنسول و كنسول اقتصادي ايران در گوانگجو نيز حضور داشتند، اســداهلل عسگراوالدي رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در سخناني وضعيت همكاريهاي اقتصادي دو كشور را تشريح كرد. وي با اشاره به سطح خوب روابط دو كشور در بخشهاي مختلف تجاري و آمار و ارقامي كه در اين نشست درخصوص بازار خشكبار چين و حضور تجار ايراني در اين بازار عنوان شد، توضيحاتي در خصوص وضعيت توليد و صادرات جهاني پسته و سهم ايران در اين بازار ارائه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.