آینده مبهم غول های نفتی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- افزايش توليد نفت آمريكا و باال رفتن ميزان صادرات كشورهاي عضو اوپك موجب شد قيمتها روز گذشته با كاهش مواجه شود و نفت خام آمريكا همچنان زير 0۵ دالر باقي بماند.

اين مساله به معناي آن است كه غولهاي نفتي بايد اســتراتژيهاي خود را نه فقط در سالجاري بلكه براي بلندمدت بر محور قيمت حدود0۵ دالري نفت قرار دهند.

گزارش موسسه تامســونرويترز حاكي از آن است كه ميزان صادرات نفت اوپك در ماه ژوئيه به باالترين رقم در ســال 2017 رسيده است. در اين ماه ميزان صادرات اوپك به 26/11 ميليون بشكه در روز رسيد كه 370 هزار بشكه نسبت به ماه قبل افزايش داشت. بخش عمده اين افزايش متعلق به نيجريه بود كه صادرات نفت خود را 260 هزار بشكه در روز افزايش داده بود.

در آمريكا ميزان توليد نفت اين كشور به 43/9 ميليون بشكه در روز رســيده كه باالترين رقم از آگوست 201۵ تاكنون است و 12 درصد نسبت به ژوئن سال گذشته افزايش نشان ميدهد.

براساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت خام آمريكا روز جمعه با هشت سنت، معادل 0/2 درصد، كاهش به 48 دالر و ۵9 سنت رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت از ابتداي هفته گذشته تاكنون حدود 90 سنت كاهش داشته است. قيمت نفت برنت هم روز گذشته با هشت سنت، معادل 0/1۵ درصد، كاهش به 1۵ دالر و 93 سنت رسيد. نفت برنت نيز در هفته گذشــته حدود 70 سنت كاهش داشته است.

تجارگفتندافزايشتوليدموجبكاهشقيمتها شده، هرچند باال بودن ميزان تقاضا مانع از كاهش بيشتر قيمتها شده است.

بانك ملي اســتراليا در گزارشــي اعالم كرد: «تحوالتاينهفتهنشانميدهدكهبرخيبدبينيها به بازار بازگشته است... پيشبيني ميكنيم قيمت نفت برنت در سه ماهه پاياني ،2017 حدود 3۵ دالر در هر بشكه باشد.»

بانك انگليســي باركليز هم اعالم كرد: «انتظار داريم در سه ماهه فعلي شاهد كاهش قيمت نفت باشيم.» اما در سه ماهه پاياني سال قيمت متوسط نفت برنت به 4۵ دالر خواهد رسيد.

از ســوي ديگر نظرسنجي جديد رويترز نشان داد توليد نفت اوپك با وجود تعهد اين سازمان براي كاهش توليد به 33 ميليون بشكه در روز افزايش يافته كه باالترين ركورد سال 2017 است.

شركت مشاوره انرژي داگالس وستوود به دليل اين توليد رو به رشد انتظار دارد مازاد عرضه به زودي بازگردد و سالها ادامه پيدا كند.

بر پايه نظرســنجي رويتــرز از 33 تحليلگر و اقتصاددان در ژوئيه، متوسط قيمت نفت برنت در سال 2017 به ۵4/2۵ دالر در هر بشكه ميرسد كه پايينتر از69/3۵ دالر در هر بشكه قيمت پيشبيني شده در ژوئن اســت. متوسط قيمت نفت سبك آمريكا ۵0/08 دالر در هر بشــكه در سال 2017 خواهــد بود كه پايينتر از ۵1/92 دالر پيشبيني شده در ژوئن است.

در همين حال جان دريســكول، مدير شركت خدمات انرژي JTD بهعنوان يك معاملهگر نفتي در سالهاي گذشته ميگويد: «اين وضع تحتتاثير روبهرويي شيخهاي عربستان سعودي و نفت شيل آمريكاست.»

وي در ادامه افزود: «از نظر من قيمت متوسط نفت در ســه ماهه سوم سالجاري، پايينتر از 0۵ دالر خواهد بود.»

طبــق نتايــج نظرســنجي CNBC از 21 استراتژيســت، معاملهگر و اقتصــاددان، ميانگين قيمت نفت خام برنت ظرف مدت ژوئيه تا سپتامبر، 0۵ دالر در هر بشكه برآورد ميشود. كمترين قيمت پيشبيني شده 40 دالر و بيشترين ميزان آن 6۵ دالر در هر بشكه خواهد بود.

بر اين اساس اگرچه مديران شركتهاي نفتي تالش زيادي براي كاهش هزينههاي خود داشتهاند اما از ســوي ديگر شانس كمي وجود دارد كه آنها به رشــد چشمگيري كه سابق بر اين تجربه كرده بودند، بازگردند.

غولهاي نفتي تا حد زيادي آمار مالي مطلوبي براي ســه ماهه دوم ســالجاري ميالدي گزارش كردهاند كه نشان ميدهد با وجود ماندن قيمتها در نزديــك 0۵ دالر، تالشهاي آنها براي كاهش هزينه به ثمر نشسته است.

اين مساله به معناي آن است كه غولهاي نفتي بايد اســتراتژيهاي خود را نه فقط در سالجاري بلكه براي بلندمدت بر محور قيمت حدود0۵ دالري نفت قرار دهند. برآورد اينكه چنين تغييري تا چه حد راديكال به شمار ميرود، دشوار است. غولهاي نفتي در چند سال گذشته مشكالت را تحمل كردند و منتظر باال رفتن قيمتهاي نفت بودند اما اكنون اين تفكر را پيدا كردهاند كه قيمتهاي باالتر براي نفت ممكن است هرگز محقق نشود و دستكم به ســطح پيش از ريزش قيمتها در سال 2014 باز نخواهد گشت.

چنين تفكري به معناي آن است كه پروژههاي فوقالعــاده بزرگ جاي خــود را بــه پروژههاي كوچكتري ميدهند كه بازدهي سريعتري دارند و پروژههاي فوقالعاده بزرگي مانند مجتمع كاشاگان در قزاقستان ديگر تكرار نخواهند شد. به جاي آن غولهاي نفتي رقباي كوچكتر خود را دنبال كرده و نقدينگي بيشتري را به حفاري شيل اختصاص ميدهند.

به گفته الســاندرو بالســي، مديــر برنامه در آژانس بينالمللي انرژي، بعضي از شركتها مانند اكسونموبيل و شورون سهم بزرگي از هزينه سرمايه خود را به حوزههاي شيل آمريكا اختصاص دادهاند در حالي كه ســايرين روي دورنماي فعاليتهاي فراساحلي آبهاي عميق حساب ميكنند. با اين همه، همه اين شــركتها يك وجه اشتراك دارند و به ميزان فزايندهاي روي پروژههاي كوچكتري حســاب ميكنند كه در يك دوره كوتاهتر بازدهي خود را نشان ميدهند. اين تغيير قابل توجهي براي صنعتي است كه همواره اجراي پروژههاي بلندمدت در آن رايج بود.

تالشهاي چندساله براي كاهش هزينه در حال به ثمر نشســتن است. غولهاي نفتي هزينههاي توليــد خود را به ميزان قابل توجهي كاهش داده، فعاليتهايشــان را يكپارچه كرده، تجهيزاتشان را به ميزان زيادي اســتاندارد كرده و از مجموعه گســتردهاي از فناوريهاي پيشرفته براي محدود كردن هزينه استفاده ميكنند. صنعت نفت براي توليد با هزينه بسيار كمتري از گذشته، در بخشهاي مختلف از فناوريهاي مختلف از كنفرانس ويدئويي گرفته تا مدلينگ رايانهاي جديد براي افزايش توليد استفاده ميكند.

در مجموع غولهاي نفتي به شكل چشمگيري با وضعيت كنوني وفق يافتهاند و مهمترين آمار، اين حقيقت است كه بيشتر آنها حتي با نفت حدود 0۵ دالر، پس از سالها ضرر به سودآوري بازگشتهاند. شركت BP اعالم كرده قيمت سر به سري براي نفت اكنون 47 دالر در هر بشكه است كه در مقايسه با 60 دالر در اوايل ســالجاري كاهش قابل توجهي پيدا كرده است.

اما اين غولهاي نفتي خيلي هم آسوده نيستند. اگرچه آنها به سودآوري رسيدهاند اما حجم انبوهي از بدهي دارند كه از سال 2014 به ميزان آن افزوده شده است و يك ريزش ديگر در قيمتها آنها را به ضرردهي بازميگرداند و وادار ميكند دوباره متحمل استقراض شوند. اين به معناي آن است كه تهديدي كه براي صنعت نفت از قيمتهاي پايين وجود دارد، هنوز بهطور كامل رفع نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.