تحقق ۰۸ درصدي اهداف تعادلبخشي منابع آب

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از تجربيات كشورهاي ديگر در اجراي طرح تعادلبخشي منابع آب استفاده كرديم و يقين داريم راه را به بيراهه نرفتيم.

حاجرسوليها در نشست مديران ارشد آب ايران در سرعين اظهار كرد: طرح تعادلبخشي منابع آب براساس الگوهاي جهاني و اجراشده در دشت كاليفرنيا، اسپانيا و چين اجرايي شده و ما درصدد بررسي و ارزيابي نتايج اين طرح براساس الگوهاي اجراشده جهاني هستيم. وي با بيان اينكه طراحي و برنامهريزي براي اجراي طرح تعادلبخشي منابع آب بيش از يك دهه به طول انجاميده است، تصريح كرد: همان كاري كه در مديريت حوضهاي آب در كشور انجام شد، در بخش تعادلبخشي نيز اقدامات خوبي آغاز شده تا از افت منابع آب زيرزميني جلوگيري شود و با مديريت و فرهنگسازي درست احياي اين منابع ارزشمند را شاهد باشيم. مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: ما از تجربيات كشورهاي ديگر در اجراي اين طرح استفاده كرديم و يقين داريم راه را به بيراهه نرفتيم اما در بخش اجرا بايد برخي ضعفها و نارساييها را آن هم در عرصه عمل برطرف كنيم تا براساس نقشه راهي كه تعيين شده بتوانيم اهداف و برنامههايمان را شكل عينيتر و عملياتي ببخشيم.

حاجرســوليها با قدرداني از تالش همكاران آبمنطقهاي اردبيل افزود: ما همچنان بر اين باوريم كه تشــكيل چنين گردهماييهايي در سالهاي اخير ســبب شده تا نقاط مثبت تقويت و نقاط ضعف نيز با پيشنهاد مديران ارشد حوزه آب برطرف شود. وي با بيان اينكه گردهمايي بعدي در دولت دوازدهم و با انتخاب وزير جديد نيرو و مســووالن حوزه منابع آب تداوم خواهد يافت، بيان كرد: قطعا اين امر بهگونهاي نهادينه شده كه بدون تكيه به شخص خاص برگزاري چنين رويدادهايي در ســالهاي آينده ادامه مييابد و ما شاهد نمود آثار مثبت در رفع نارساييها و مشكالت در سايه برگزاري چنين نشستهاي چهره به چهره خواهيم بود.

حاجرسوليها اضافه كرد: در چهار سال اخير همواره وزير نيرو از نقطه نظرات و ديدگاههاي كارشناسي مديران آب كشور استقبال كرده و در اين زمينه اگر مشكالت و نارساييهايي نيز بوده با همدلي و همراهي برطرف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.