اليحهحوادثغيرمترقبهحدود2سالاستدرميانكميسيونهايمجلسميچرخد

Jahan e-Sanat - - News -

مديركلبحرانكشوردرخصوصآخرينوضعيتپيگيرياليحه حوادث غيرمترقبه در مجلس گفت: حدود دو سال است كه اليحه حوادث غيرمترقبه به مجلس شوراي اسالمي رفته ولي در اين مدت ميان كميســيونهاي مجلس در چرخش است كه اميدوارم اين موضوع سريعتر حل و ابالغ شود.

اسماعيل نجار اظهار كرد: ايران، كشوري حادثهخيز و پرچالش است و همواره شاهد حوادث تلخ و ناگوار در اين كشور بودهايم. تمركز جمعيتيدركالنشهرهاباوجودهمهپيشرفتهايعلموتكنولوژي بحث مديريت و بحران را پيچيده كرده است.

ويبابياناينكهدرمديريتبحرانبايدهموارهسطحآمادگيخود راارتقادهيم،ادامهداد:بايددراينمديريتبرنامهريزيصحيحداشت چراكه براي مراكز جمعيتي شهري كشور اگر برنامه نداشته باشيم و تجهيزاتمان را به روز نكنيم، مخاطرات را نشناسيم و پيامدهاي مخاطرات را بررسي نكنيم، دچار چالش و پيچيدگي ميشويم.

مدير كل بحران كشــور ادامــه داد: براي مديريت يك بحران نيازمند همافزايي هستيم و اگر همافزايي خود را در كشور افزايش ندهيم، نميتوانيم فعاليت مديريتي خود را بهخصوص در بحرانها به درستي انجام دهيم.

نجار با بيان اينكه كار اساسي در مديريت بحران پيشگيري و پيشبيني است، ادامه داد: بهكارگيري علم و خرد و انديشه ميتواند مارادرمقابلحوادثسهمناك،بيمهوازخساراتناشيازحوادثكم كند مثل آنچه در ژاپن امروز رخ داده و ميبينيم در زلزلههاي بيش از هفت ريشتر هم آنها گاهي يك مجروح هم گزارش نميكنند.

وي به بحث تمركز جمعيتي در شهر اشاره كرد و گفت: بايد تصوركنيم كه اگر زلزلهاي ۶/5 تا ۷ ريشتري در تهران اتفاق بيفتد آياواقعاآمادهچنينبحرانيهستيم؟بهحادثهپالسكوكهنگاهكنيم بااينكهيكحادثهمحلياستامابايدبهاينفكرفرورويمكهچهشد يك حادثه محلي چنين جهاني شد؟ اين سازههاي بتني و آهني كه ما امروز در تهران بنا كرديم كداميك آماده بحران هستند؟

مديركل بحران كشور اضافه كرد: پس از زلزله بم با بيل و كلنگ مجروحان را از زير آوار بيرون كشيديم، آيا در تهران با اين همه آهن وبتنميشودبابيلوكلنگكاركرد؟نيازمندابزارهايبهروزهستيم. نبايدبنشينيمكهتعداديبهدليلسوءمديريتجانخودراازدست دهند. بايد ابعاد، نيازها و ضرورتهاي يك بحران را بررسي و در مورد مديريت آن تفكر كنيم. نبايد بگذاريم صدها هزار آيا ايجاد شود.

نجار با بيان اينكه قبل از حادثه پالسكو در خيابان جمهوري حادثهاي رخ داد كه دو كشته داد، گفت: جالب اينجا بود كه در حادثه خيابان جمهوري قبل از حادثه پالسكو نردبان بلندمرتبه رسيد اما پاي ساختمان باز نشد. تشك نجات پاي ساختمان رسيد ولي باز نشد. اگر همان موقع نتوانيم از ابزارها استفاده كنيم فقط انبارداري آنها را انجام دادهايم.

وي خاطرنشان كرد: روابط ابزار و تكنولوژي و استفاده درست آنها در مواقع بحران نيازمند اســتفاده از تجارب است كه چنين جشنوارههايي ميتواند باعث تبادل تجارب و پيشرفت در مديريت بحران شود.

مديركل بحران كشور تاكيد كرد: نزديك به دو سال است كه اليحهحوادثغيرمترقبهبهمجلسشوراياسالميرفتهوليدراين مدتميانكميسيونهايمجلسدرچرخشاستكهاميدوارماين موضوع سريعتر حل شده و ابالغ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.