شرايط استفاده مشموالن غايب از معافيت و كسر خدمتهاي سربازي

Jahan e-Sanat - - News -

ايســنا- رييس اداره سرمايه انساني ستاد كل نيروهاي مسلح توضيحاتي را درباره معافيتها و كســر خدمتهــاي افراد غايب سربازي ارائه كرد.

سردار موسي كمالي درباره امكان و شرايط بهرهمندي مشموالن غايب از معافيت و كسر خدمتهاي سربازي اظهار كرد: به طور كلي و برابر ماده «۰۳» قانون خدمت وظيفه عمومي، مشموالني كه داراي غيبت هستند، نميتوانند از معافيت برخوردار شوند مگر در مواردي كه فرد در زمان احضار براي خدمت و در طول مدت غيبت و زمان رسيدگي به آن واجد شرايط معافيت باشد.

وي عنوان كرد: به عنوان مثال اگر فردي پيش از آنكه به ۸۱ سالگي برسد، واجد شرايط معافيت بوده اما به موقع خودش را براي اعزام به سربازي معرفي نكرده و وارد غيبت شده باشد، اين فرد مشمول معافيت ميشود اما اگر فرد در زمان غيبت از سربازي، مشمول معافيت شود، امكان استفاده از آن را ندارد.

كمالي درباره افرادي كه ممكن اســت به دليل معافيت پزشكي از خدمت ســربازي معاف شوند، گفت: در مورد معافيت پزشكي موارد اســتثنايي وجود دارد كه مثال اگر فرد در زمان غيبت دچار مشكلي شــود كه ناتوان از انجام سربازي شود، طبيعتا امكان خدمت برايش وجود نداشته و از سربازي معاف خواهد شد.

وي در پاســخ به سوالي درباره فرزندان خانواده ايثارگران و شرايط بهرهمندي آنان از معافيت و كســرخدمتها گفت: در مورد ايثارگران يعني فرزندان شــهدا، جاويداالثرها، جانبازان، رزمندگان و آزادگان با توجه به اينكه فرزندان اين افراد قبل از مشــمول بودن واجد شرايط بودهاند بنابراين غيبت مانع استفاده آنان از معافيتها و كسر خدمتهاي ايثارگري نشده و تمام مشموالن متولد ۲۷ و قبل از آن اگر واجد شرايط هستند، ميتوانند از آن بهرهمند شوند. شرط استفاده بسيجيان از كسر خدمت كمالي درباره شرايط بهرهمندي بسيجيان از كسر خدمت نيز گفت: اين افراد را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد؛ نخست بسيجياني هستند كه قبل از وارد شــدن به غيبت با بسيج همكاري داشته و پس از آن مرتكب غيبت شدهاند كه در اين خصوص مدت همكاري اين افراد قبل از ورودشان به غيبت محاسبه شده و ميتوانند با توجه به مقررات كسر خدمت دريافت كنند.

رييس اداره سرمايه انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اضافه كرد: اما آن دســته از بسيجياني كه در زماني كه مرتكب غيبت شدهاند وارد بسيج شده و با اين نيرو همكاري داشتهاند، مشمول هيچ كسر خدمتي نميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.