رويكرد طرح «توزيع مواد مخدر دولتي» در جهت كاهش آسيب است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- قائم مقام وزير بهداشت با اشاره به طرح توزيع مواد مخدر دولتي كه اخيرا مطرح شده، گفت: اين رويكردها و طرحها در جهت كاهش آسيب مــواد مخدر براي كاهش مواجهه با قاچاقچــي، كاهش رفتارهاي پرخطر مانند رفتارهاي جنســي پرخطر، دزدي، خشــونت و بازگشت افراد معتاد به اجتماع است.

ايرج حريرچي با اشــاره به طرح توزيع مواد مخدر دولتي كه حواشــي و اظهارنظرهاي موافق و مخالف بسياري را در پي داشته، گفت: طبق سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر و موازين علمي روز دنيا، يك قســمت از تالشهاي وزارت بهداشت و ساير اركان نظام در جهت عدم مصرف مواد مخدر، پرهيز از مصرف و ترك آن اســت اما ثابت شده كه اين روشها و اهداف نميتوانند در تمام موارد موفقيتآميز باشند. بنابراين براي رسيدن به آنها بايد به استفاده از رويكرد كاهش آســيب روي آورد. البته اين رويكردها در تمام دنيا و از جمله كشور ما وجود دارد.

او با بيان اينكه رويكرد كاهش آســيب نســبت به مواد مخدر در كشور ما سابقه چند دههاي دارد، گفت: به اين صورت كه افراد معتاد تحت نظر پزشك از مصرف مواد مخدر با آسيبرساني شديد مانند هروئين يا مواد مخدر تزريقي به ســمت مصرف مواد مخدر دارويي خوراكي كــه رفتارهاي پرخطر افراد را كاهــش داده، آنها را به جامعه برميگرداند و زمينه را براي تركشــان فراهم ميكند، سوق داده شوند.

قائم مقام وزير بهداشت با بيان اينكه طرحي هم كه اخيرا در اينباره مطرح شــد در همين راستا بوده، گفت: البته ما اصل طرح را نديدهايم اما با توجه به چكشكاريهاي علمي و نظرات كارشناسي كه از سوي مجلس و دولت روي آن اعمال ميشــود، قاعدتا اين طرح هم به سمت رويكردهاي كاهش آسيب مواد مخدر ميآيد.

حريرچي تاكيد كرد: تصور غلطي است كه بگوييم عدهاي ميخواهند مصرف مواد مخدر را در جامعه ترويج دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.