آتش در گيالنغرب دوباره سر بركشيد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- آتش در ارتفاعات سركش شهرستان گيالنغرب صبح جمعه بار ديگر شعلهور شد.

همتي، سرپرست فرمانداري گيالنغرب گفت: آتشسوزي در دو نقطه از جنگلهاي ارتفاعات موسوم به دره سياه و دره زرد در ضلع جنوبي در دهستان حيدريه شروع شد كه گروههاي امدادي و مردم جهت مهار آتش به منطقه اعزام شدند.عنوان شده آتشسوزي ناشي از سرايت كندههاي باقيمانده آتشسوزي روز پنجشنبه در اين منطقه است.

همچنين قاسم سبزعلي، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها گفته با وجود باد شديد و صعبالعبور بودن منطقه، اطفاي حريق ادامه دارد و 95 درصد وسعت آتشسوزي اطفا شده است.

الزم به ذكر اســت در آتشسوزي آخر هفته گذشته در ارتفاعات سركش شهرستان گيالنغرب حدود ۰5۱ هكتار از مراتع و جنگلهاي اين منطقه در آتش سوخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.