كشفمحمولهقاچاقپرندگانزينتيدركاشان

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان-۸۱ قطعه پرنده زينتي قاچاق، بومي كشور استراليا در كاشان كشفشد.محمودقهرماني،رييسادارهحفاظتمحيطزيستشهرستان كاشان گفت: براساس گزارشات رسيده مبني بر محموله قاچاق پرندگان زينتي، ماموران اين اداره وارد عمل شدند.

وي تاكيد كرد: متهم قصد فروش اين پرندگان زينتي از گونه فنچ گلدين را به يكي از استانهاي همجوار داشت.

قرماني با اشاره به شناسايي و دستگيري متهم گفت: اين محموله قاچاق از مرز پاكستان و از طريق استان سيستانوبلوچستان به داخل كشور وارد شده است.

پيدايش اين فنچها از مناطقي در كشور استراليا اعالم شده و به دليل امكان تكثير در قفس، امروزه در اكثر نقاط دنيا به ويژه در كشورهاي هندوستان و پاكستان يافت ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.