تراكتور به هوادارانش هم باخت

Jahan e-Sanat - - News -

نبرد داراها و ندارها هر چند به نفع پرسپوليس به پايان رسيد اما دروازه اين تيم بارها تا آستانه فروپاشي پيش رفت؛ سنگري كه اگر بيرانوند درون آن نايستاده بود شايد فتحش براي تيم بيمهره و كمتجربه تراكتورسازي دور از دسترس نبود. تبريزيها ميتوانستند حداقل صاحب يك امتياز در زمين خود شوند. آنها نه به بيتجربگيشان باختند، نه به دست خالي مربيشان. به نظر ميرسد تراكتور به هوادارانش باخت. تماشاگراني كه از بدو ورود پرسپوليس به اين شهر حسابي از خجالت مهمانشان درآمده بودند.

يحيي گلمحمدي به اتفاقات رخ داده واكنش نشان داد و ادعا كرد كه اين عده هوادار تراكتور نبودند اما همين عده در ورزشگاه بودند و به رفتارهاي خود همچنان ادامه دادند. جو متشنجي كه در ورزشگاه حاكم بود نشان داد كه عاشقان اين تيم تمامي دق و دليشان از دست مسووالن و مديران اين باشگاه را سر حريف خالي ميكنند. شيوهاي كه هواداران اين تيمدرپيشگرفتهاند،نميتواندنيمكتخاليتراكتورسازيرا سنگين كرده و در لحظهها و روزهاي سخت به داد اين تيم برسد. البته دو باخت پشت سر هم تبريزيها، براي هواداران اين تيم غيرقابل تحمل است. آنها اين شكستها و ناكاميها را حاصل مديريت ضعيف باشگاه ميدانند.

از ســوي ديگر پرسپوليس در مقابل حريف جوانش با درايت بيشتري بازي كرد و از تجربه مربي و نامهاي سنگين بازيكنانش و هماهنگــي خوبي كه در اين تيم وجود دارد نهايت استفاده را برد. پرسپوليس از عجول بودن مهاجمان تراكتورســازي در زدن ضربههاي آخر هم نهايت شانس را دشت كرد؛ دشــتي به اندازه سه امتياز و دومين پيروزي پياپي. پرسپوليس تيم وزنهداري بود و به لطف دفاع منطقي مدافعانش در اكثر دقايق بازي توانست اشتباه مرگبار شجاع خليلزاده را جبران كند. تعويض طاليي برانكو نشان داد كه سرمربي كروات قرمزها آنقدر مهره در اختيار دارد كه ميتواند بازي شطرنج را بارها به نفع خود تغيير دهد.

بازي تراكتورسازي و پرسپوليس از همان دقايق ابتدايي يك نكته داشت. اين را از كم و زياد شدن صداي ورزشگاه هنگامگزارشبازيبهراحتيميشدفهميد.هواداراناينتيم خشمگينانه به حريف نگاه ميكردند. هواداراني عصباني كه خيط كردن بازيكنان حريف، هو كشيدن و استفاده از ادبياتي سخيفرابهترينحربهبرايكمكبهتيمشاندرنظرگرفته بودند. البته تراكتورسازي هم موي دماغ پرسپوليس شد.

بهنوشتهاسپورت،يحييگلمحمديدرسكوتوبيصدا سعي كرد هم جسارتهاي خودش را افزايش دهد و هم از اندوخته اندك تيمش بيشترين بهره را ببرد. گلمحمدي ميتواند به آينده بازيكنان بينام و نشانش براي بازيهاي پيش رو اميدوار باشد.

صبوري وي در نهايت به نفع تراكتورسازي تمام ميشود و هواداران بيقرار اين تيم را نيز آرام ميكند، اگر هوادارانش اين اجازه را بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.