كاميابي قرمزها با گل كمال

Jahan e-Sanat - - News -

پرسپوليس كه در نخستين ديدار خود برابر فوالد خوزستان به برتري رسيده بود، در دومين بازي، شاگردان يحيي گلمحمدي را شكست داد تا تراكتور روي «صفر» بماند. هفته دوم رقابتهاي فوتبال هفدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر از ساعت ۰۳:9۱ پنجشنبه گذشته با ديدار تراكتورسازي و پرسپوليس در ورزشگاه يادگام امام تبريز آغاز شد كه اين بازي با پيروزي دو بر يك پرسپوليس به پايان رسيد. گادوين منشا (۵۱) و كمال كاميابينيا(۷۶) براي پرسپوليس و فرزاد حاتمي )4۱( براي تراكتورسازي گل زدند.

پرسپوليس با اين پيروزي شش امتيازي شد و تراكتورسازي كه در بازي اول يك بر صفر مغلوب استقالل خوزستان شده بود همچنان روي عدد صفر ماند و بدون امتياز در ردههاي پايين جدول ايستاد. برد شيرين براي شاگردان دايي ديدار تيمهاي فوتبال ســايپا و صنعت نفت آبادان در هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر با برتري شــاگردان علي دايي به پايان رسيد. در ادامه رقابتهاي روز اول از هفته دوم هفدهمين دوره رقابتهاي فوتبال ليگ برتر سايپا و صنعت نفت در ورزشگاه پاس قوامين تهران به مصاف هم رفتند كه اين بازي با برتري سه به دو نارنجيپوشان به پايان رسيد. حامد شيري(9۱)، علي قليزاده(9۳) و حامد سليماني(۳9) براي سايپا و حسين بغالني(۲۳) و لوسيانور پريرا(۶۶) براي صنعت نفت گل زدند.

صنعت نفت كه توانسته بود در ديدار اول خود برابر استقالل تهران به برتري برسد در اين بازي با وجود اينكه مهمان بود اما از حمايت هواداران بيشتري برخوردار بود و بازي پاياپايي را برابر شاگردان علي دايي به نمايش گذاشت. سايپا كه در ديدار اول خود به تساوي رسيده بود، در دقيقه ۳9 اين بازي توانست به سه امتياز خانگي دست پيدا كند تا با چهار امتياز وضعيت قابل قبولي در جدول داشته باشد. صنعت نفت هم هرچند در بازي اول استقالل را برده بود اما در دومين بازي بدون امتياز ماند. توقف فوالد خوزستان برابر نفت تهران ديدار فوالد خوزستان و نفت تهران در هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر با تساوي به پايان رسيد.

در ديگر ديدار فوالد خوزستان و نفت تهران در ورزشگاه غدير اهواز به مصاف هم رفتند كه اين بازي با تساوي يك- يك به پايان رسيد. در اين بازي كه با استقبال سرد هواداران خوزستاني مواجه شده بود، دو تيم در نيمه اول با تساوي بدون گل به رختكن رفتند اما در نيمه دوم اين فوالد بود كه توانست در دقيقه 9۷ توسط يوسف كيشمس به گل برتري دست پيدا كند اما در دقايق پاياني نفت تهران بازي را به تساوي كشاند. در دقيقه 4۸ اين بازي عيسي آلكثير موفق شد دروازه فوالد را باز كند تا كار دو تيم به تســاوي بكشد و هر كدام به كسب يك امتياز از اين ديدار قناعت كنند. دومين شكست سپيدرود ديدار سپيدرود رشت و سياهجامگان مشهد با پيروزي شاگردان اكبر ميثاقيان به پايان رســيد. آخرين ديدار از روز نخست هفته دوم هفدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر كه بين سپيدرود رشت و سياهجامگان مشهد در ورزشگاه شهيد عضدي رشت آغاز شده بود با برتري دو بر يك تيم مشهدي به پايان رسيد. در اين ديدار كه با اســتقبال خوب تماشاگران حامي تيم سپيدرود همراه بود، شاگردان اكبر ميثاقيان در دقيقه 4۱ توسط كيوان امرايي به گل برتري دســت پيدا كردند و توانســتند دقايق طوالني از اين گل مراقبت كنند.

در نيمه دوم باز هم اين تيم ســپيدرود بود كه تالش زيادي كرد تا بتوانــد گل خورده را جبران كند اما در دقيقه 9۷ پيام ملكيان با شــوتي زيبا و ديدني گل دوم تيم مشــهدي را به ثمر رساند. با اين حال سپيدرود نااميد نشد و در دقيقه ۲۸ صاحب يك ضربه پنالتي شد كه سهيل حقشناس اين ضربه را به گل تبديل كرد تا اختالف به حداقل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.