انتشار شعري از «همينگوي» پس از ۰۷ سال

Jahan e-Sanat - - News -

پس از لغو كنسرتهاي گسترده در كشور از اجراي «حامد زماني» خواننده مورد اقبال صداوسيما و اصولگرايان، در جشن امام رضا (ع) در شهر مشهد جلوگيري شد.

در اطالعيه روابطعمومي اين كنسرت آمده اســت: «يك روز پس از گردهمايي و صدور بيانيهاي توســط اهالي موسيقي در اعتراض به لغو كنســرتها و انتشار نامهاي خطاب به رييسجمهور، شامگاه ۲۱ مردادماه از اجراي حامد زماني در جشن امام رضا(ع) در مشهد ممانعت شد.»

در اينباره حامد زماني گفت: «اين اتفاق با وجود همه هماهنگيها و تالش شبانهروزي تيم ما براي اجراي اين برنامه درخور شأن مردم مشهد و امام رضا(ع) افتاده است.»

او تاكيد كرد: «پس از اين تصميم و ابالغ آن به ما، بدون عذرخواهي و هيچ توضيحي، راهي تهران شــديم و متاسفانه اين رويه در چنين روزي بسيار ناراحتكننده بود.»

زمانــي درباره داليل لغو اين برنامه گفت: «ابتدا بهدليل محددوديت حضور ســاز روي صحنه، طبق قرار اوليه قرار بود با سه كيبورد و لپتاپ روي صحنه برويم.

ساعاتي پيش از اجرا از ما خواسته شد فقط با يك كيبورد روي صحنه برويم اما با توجه به تمرينها و تنظيم آثار، شرايط جوري بود كه اجرا براي ما با يك كيبورد غيرممكن بود. حتي اعضاي گروهم به احترام نام امامرضا(ع) حاضر بودند، در اتاقكهايي كه كسي ديد نداشت، ســاز بزنند تا اجرا برگزار شود ولي متاسفانه موافقت نشد و همانجا بود كه احساس كردم شيطنتهايي براي اجرا نشــدن اين برنامه وجود دارد.»

زماني بيان كرد: «هيچ لغو كنســرتي را تاييد نميكنم، مخصوصا موسيقيهايي با فرم و محتواي فاخر. ما براي حفظ شــأن و حرمــت مكاني و زماني برنامه، يك هفته تمرين كرديم تا بتوانيم با تجهيزات ديجيتال و چند كيبورد، بدون سازهاي ديگر گروهمان اجرا داشته باشيم ولي اين رفتارها فقط نام مشهد را در كشــور خراب ميكند و بهانه بهدست معاندان ضد انقالب خارج از كشور ميدهد.»

يك روز پيش از اين اتفاق، گردهمايي اهالي موسيقي در خانه موسيقي در اعتراض به لغو كنسرتها برگزار شد و بيانيه اين مراسم كه در قالب نامهاي به رييسجمهور تهيه و تدوين شــده بود، در اختيار رسانهها قرار گرفت. در بخشــي از اين نامه خطاب به حسن روحاني گفته شــده بود: «در آســتانه تشكيل دولت دوازدهم ما هنرمندان موسيقي تقاضا داريم براي تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فردي آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان را كه دلســوز فرهنگ و هنر ملي ايران باشد انتخاب كنيد تا به تبع آن، مديران كل ارشاد در شهرها و اســتانهاي كشور به سادگي و به سرعت تسليم گروههاي فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشــوند. دولت بايد پشــتوانه محكمي براي مجوزهاي صادره خود باشد و پس از صدور مجوز براي كنسرتها يا هر برنامه ديگري تا پايان، پاي كار بوده و از كيان و حرمت مجوزهاي صادر شده دفاع كند.»

قصيدهاي از ارنست همينگوي بعد از گذشت ۰۷ سال در يك كتاب به چاپ رسيد.

بهگزارش«هافينگتون پســت» قصيدهاي كه «ارنســت همينگوي» نويسنده سرشناس برنده نوبل درباره ايتاليا نوشته، پس از ۰۷ سال در كتابي بهنام«همينگويوايتاليا: دورنماهاي قرن بيستم» منتشر شــد. 9 سال از نگارش كتاب «زنگها براي كه به صدا درميآيند» گذشته بود و همينگوي براي روشن كردن دوباره موتور نويسندگياش راهي شمال ايتاليا ميشود. او از منطقهاي كه در دوران جنگ جهاني در آن زخمي شده بود، بازديد ميكند. در سال ۸۴9۱ ايتاليا به تازگي از فضاي فاشيستي فاصله گرفته و كارهاي «همينگوي» هم مجوز ترجمه پيدا كرده بود.

در نوامبر همان ســال «همينگوي» و چهارمين همسرش «مري» در مهمانخانه كوچكي در جزيره تورســلو مقيم شدند. اين روســتاي كوچك جمعيت كمي داشت و سه ساختمان با قدمتي باالي هزار سال در آن واقع بود.

«همينگوي» در روزهاي اقامت خود در اين روستاي كوچك، قصيدهاي در توصيف زيباييهاي آن ســرود كه طي دهههاي گذشته به فراموشي سپرده شده بود. اين قطعه شعر حاال در كتابي با عنوان «همينگوي و ايتاليا: دورنماهاي قرن بيستم» از سوي انتشارات دانشگاه فلوريدا براي اولين بار به چاپ رسيده است.

ارنســت ميلر همينگوي، نويسنده و روزنامهنگار سرشناس آمريكايي و برنده جايزههاي نوبل ادبيات و «پوليتزر»، بيستويكم ژوئيه 99۸۱ در ايلينويز آمريكا و از يك پدر فيزيكدان متولد شد. «پيرمرد و دريا» معروفترين اثر او اســت كه در ســال ۲۵9۱ منتشر شد و با استقبال چشمگيري همراه بود. اين كتاب جايزه ادبي «پوليتزر» را در ســال ۳۵9۱ براي اين نويسنده بههمراه آورد. يك ســال بعد از آن، موفقيت همينگوي با دريافت نوبل ادبيات كامل شد.

«وداع با اســلحه»، «نسل گمشــده»، «خورشيد همچنان ميدرخشــد»، «مردان بدون زنــان»، «برنده هيچ نميبرد» و «زنگها براي كه به صدا درميآيند» از ديگر كتابهاي معروف اين نويسنده هستند. خالق «برفهاي كليمانجارو» در اواخر عمر به دليل چند حادثه رانندگي، از جراحت و مصدوميتهاي زيادي در بدن خود رنج ميبرد و فشار خون باال به همراه مشكالت كليه نيز او را آزار ميداد. ابتال به افسردگي موجب شد در سال ۱69۱ اقدام به خودكشي كند اما موفق نشد. بعد از سه هفته رواندرماني، همينگوي سرانجام روز دوم ژوئيه ۱69۱ در خانهاش در آيداهو به زندگياش پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.