نمايش دستگاه چاپ «ماركز»

Jahan e-Sanat - - News -

نمايشگاهي در آرژانتين، يادگاريهاي گابريل گارسيا ماركز، نويسنده فقيد «صد سال تنهايي» را در معرض ديد عموم قرار ميدهد.

بهگزارشونگارديا،كتابخانهمليبوئنوسآيرسيادگاريهايي را از گابريل گارسيا ماركز، نويسنده كلمبيايي برنده نوبل از جمله مدال و ديپلم نوبل ادبيات و دستگاه تايپ اين نويسنده به نمايش ميگذارد.

ايننمايشگاهكهازپنجشنبهآيندهافتتاحميشود،بهمناسبت ۰۵ ساله شدن رمان مشهور «صد سال تنهايي» برگزار ميشود و تا ماه دسامبر ادامه خواهد داشت. دستگاه تايپي كه «گابو» با آن شاهكار عمرش يعني رمان صد سال تنهايي را به نگارش درآورد، به همراه ديپلم و مدالي كه آكادمي ســوئدي نوبل در سال ۲۸9۱ به او اعطا كرده بود، از جمله مهمترين اشياي اين نمايشگاههستند.

مقامــات آرژانتين همچنيــن قصد دارنــد در اين مدت همايشهايي را با حضور دوســتان و نويسندگان مطرحي كه با ماركز رابطه نزديكي داشــتند، برپا كنند و به كارهاي ادبي او بپردازند.

وزارت فرهنگ كلمبيا هم اعالم كرده در ســال ۷۱۰۲ كه مصادف با ۰9 سالگي نويســنده «عشق سالهاي وبا» است، چندين برنامه و نشست با موضوع زندگي و آثار ابدي او ترتيب داده است.

ماركز كه از مشهورترين نويسندگان آمريكاي التين به حساب ميآمد، ششــم مارس ۷۲9۱ در آركاتاكاي كلمبيا متولد شد. گابو زماني كه در دانشگاه ملي كلمبيا رشته حقوق ميخواند، به طور جدي وارد كار روزنامهنگاري شــد. اين نويسنده اولين اثر داستاني خود را در سال ۷۴9۱ در روزنامه «الاسپكتادور» چاپ كرد. از آن پس هفت سال براي نگارش اولين رمان كوتاه خود تحتتاثير نويسندگاني چون ويليام فاكنر و ويرجينيا وولف وقت صرف كرد. «توفان برگ» سرانجام در سال ۵۵9۱ به چاپ رسيد و سپس شاهكار او صد سال تنهايي در سال ۷69۱ روانه بازار كتاب شد.

ماركز در طول عمرش به نوشتن ادامه داد و آثاري را چون «پاييز پدرســاالر» (۵۷9۱) و «عشق سالهاي وبا» (۵۸9۱) كه از معروفترين رمانهايش هستند، خلق كرد. اين نويسنده كلمبيايي اين شانس را داشت كه در زمان حياتش به موفقيت مالي برسد و مورد تحسين منتقدان ادبي قرار گيرد؛ اتفاقي كه براي خيلي از همتايان او رخ نميدهد. «گابو» را پس از ميگوئل سروانتس نويسنده قرن هفدهمي «دنكيشوت»، محبوبترين نويسنده اسپانيوليزبان ميدانند. عالوه بر محبوبيت ادبي، ماركز براي خلق سبك ادبي «رئاليسم جادويي» هم اعتبار بسياري بــراي خود خريد. با اين حال اينها تنها افتخارهاي ادبي ماركز نيستند. او هشتم دسامبر ۲۸9۱ مهمترين جايزه ادبي جهان يعني نوبل را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.