بنبست خاله رزا

Jahan e-Sanat - - News -

«بنبســت خاله رزا»، رمان سياسي و اجتماعي تلخي است كه با بهرهگيري از زبان طنز (كمدي ســياه) درصدد جستوجو و رمزگشــايي از پارهاي ايدهآلهاي انقالبي و رمانتيك جنبش انقالبي و دانشجويي دهههاي ۰۴ و ۰۵ است كه چون با ماهيت وجودي (طبقاتي) و وضعيت دوگانه زندگي اقشار متوسط جامعه و روشنفكران برخاسته از دل آن جنبش ناسازگاري داشت، در بســياري از موارد به ضدخودش مبدل شد و سرنوشت كميك و اغلــب تراژيك اندوهباري را براي طرفداران خود (نظريه چپ دانشــجويي نه كارگري) به ارمغان آورد (بنبســت خاله رزا در رمان) تا تفاوتهاي جامعهشــناختي و روانشناختي بسياري از جريانات شــبهكارگري (اصالتا دانشجويي) را با ديگر اليههاي اجتماعي برمال كند.

طراحي و صحنهآرايي بسياري از ماجراهاي رمان واقعي است و مملو از تناقضات ويرانگري كه سالها زيسته شده است و نتيجهاي جز ســردرگمي و استحاله و فروپاشي براي طرفداران اين جريان دربرنداشته است.

رمان «بنبست خاله رزا» توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر شده و در ژانر بلك كمدي حضوري معنادار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.