دعا براي رييسجمهور

Jahan e-Sanat - - News -

هومن„جعفري- اميدواريم حاال كه آقاي رييسجمهور حكمشان را هم گرفتند و امروز هم ميروند مجلس كــه بخش دوم تحويل گرفتن رياستجمهوري را برگزار كنند چند تا دعا ميكنيم كه شما بفرماييد امين!

اول اينكه دعا ميكنيم دوستان باالخره باور كنند كه آقاي روحاني رييسجمهور قانوني اين كشور است و سرشان را تا اين اندازه به ديوار نكوبند.

دوم اينكه آرزو ميكنيم ايشان يك كابينه خوبي را معرفي كنند كه حال خوبكن باشد يعني يك كابينه بيست و چهار ميليوني را انتخاب كنند نه يك كابينه شانزده ميليوني را.

ســوم اينكه دعا ميكنيم دوستاني كه چوب كه چه عرض كنم، دكلهاي گم شــده را براي فــرو كردن الي چرخ دولت آماده كردهاند همين االن به زمين گرم بخورند.

چهارم اينكه دعا ميكنيم خدا دولت و كابينه را از ابتال به خطر ژن خوب نجات دهد. اين يكي را نميخواهيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.