سالح ما رای مردم است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

روســاي قواي مجريه، قضاييه و مقننه پس از مراســم تحليف در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي شــركت كردند و به بيان نقطهنظرات و ديدگاههايشــان پرداختند. حسن روحاني در نشست خبري پس از مراسم تحليف از مردم و مقام معظم رهبري تشكر كرد. وي افزود: در آغاز، از ملت بزرگ و غيور ايران به خاطر حضورشان و خلق حماسه بزرگ انتخابات۹۲ ارديبهشت تشكر ميكنم. از مقام معظم رهبري به خاطر مراسم تنفيذ و حمايتشان از دولت يازدهم سپاسگزارم. ايشان با تنفيذشــان راه را براي فعاليت دولت دوازدهم هموار كردند.رييسجمهور در گزارش به ملت گفت: در طول چهار سال گذشته به بخش بزرگي از وعدههايم در سال ۲۹31 رسيديم. به موفقيتهاي خوبي در عرصه سياست خارجي و خارج كردن كشــور از قطعنامهها و تحريمهاي كشور دست يافتيم. امروز تحريم شوراي امنيت نداريــم گرچه تحريمهايي وجود دارد اما بايد با آن مقابله كنيم. زمينه براي رشد اقتصادي براي مردم آمادهتر شده است. شاهد ثبات اقتصادي، بيمه همگاني و كاهش مخارج درماني بيماران هستيم.روحاني خاطرنشان كرد: خودكفاييهايي در زمينههاي كشــاورزي و نفت و گاز به دست آورديم. امروز در گازوييل، بنزين و گندم واردكننده نيستيم و در ساير محصوالت كشاورزي و در زمينه حملونقل نسبت به قبل شرايط بهتري داريم و اميدوارم در دولت آينده وعدههايم به مردم را به ويژه در زمينه معيشت و رشد اقتصادي عملي كنيم. اميدوارم مشكالت توليد و اشتغال جوانان را حل كنيم و شــاهد پايان يافتن فقر مطلق و كاهش نابرابريها باشيم و سند حقوق شهروندي را اجرايي كنيم تا مردم حقوقهايي كه در قانون اساسي و ســاير قوانين دارند را بهتر بشناسند. رييسجمهور ابراز اميدواري كرد: بين گروههاي سياسي و اقوام روابط خوبي حاكم باشد و مردم بانشــاطتر به آينده اميدوار باشند. تالش دولت دوازدهم در كنار كشــورهاي منطقه براي ثبات بيشــتر در منطقه انجام خواهد شد.وي گفت: متاسفانه شاهد ضربههاي كاري از تروريستها بودهايم و اميدوارم شاهد ثبات بيشتر طي چهار سال آينده باشيم. اميدوارم بتوانيم روابطمان را با همه كشورها و دولتها در سراسر جهان برمبناي منافع مشترك توسعه دهيم.علي الريجاني نيز در اين نشست خبري اظهار داشت: جلسه رسمي مجلس براي مراســم تحليف رياستجمهوري برگزار شــد، حضور بسيار چشمگير كشورهاي مختلف جهان در سطوح باال در اين جلسه بسيار معنادار بود. از آمريكاي التين، آســيا، منطقه، كشورهاي اســالمي و همه قدرتهاي مهم در اين اجالس شــركت كردند.رييس قوه مقننه افزود: اولين پيام، احترام به ملت ايران است كه با راي بسيار باالي خود انتخابات رياستجمهوري را رقم زدند و دنيا با اين حضور نشان داد كه به ملت ايران احترام گذاشته است.وي خاطرنشان كرد: پيام دوم احترام به نظام مردمساالري ديني است كه پشتوانهاي براي نظام ما خواهد بود كه ملل مختلف نمايندگان خود را براي اين جلسه رسمي اعزام كردند. الريجاني همچنين بيان كرد: اين حضور پشتوانه خوبي براي دولت آتي است كه عالقهمندي كشورها براي همكاري با دولت آتي را با اين كار خود نشان دادند. رييس مجلس در ادامه اظهار داشت: فرصت خوبي براي كشور و دولت فراهم شده كه از ظرفيت ملت براي توسعه و آباداني استفاده كنند، عزم دولت و رييسجمهور هــم در اين زمينه جدي اســت و تمركز دارند. صادق آمليالريجاني نيز در اين نشست خبري كه پس از مراسم تحليف رييسجمهور برگزار شد، گفت: امروز بعد از انجام مراسم تنفيذ و تحليف رييسجمهور، فضاي سياسي كشور وارد مرحله جديدي شده است. اميدواريم فضاي جديدي براي همت مضاعف، حل مشكالت معيشتي مردم و حل مشكل بيكاري، اشتغال و مسايل اقتصادي باشــد. وي افزود: اميدواريم دو قوه ديگر كمال همكاري را با دولت داشته باشند. رييسجمهور، دولت جديد را هرچه زودتر معرفي كند تا زودتر مستقر شوند و كار خود را آغاز كنند. در كنار تمام مسايل مهمترين مساله، معيشت مردم و موضوع بيكاري اســت كه اميدواريم با تالش مضاعف و كمك همه مردم تمام استعدادها و تواناييهاي كشور به كار گرفته شود و با اتكا به اين سرمايهها مشكالت حل شود. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مسايل فرهنگي موضوع بسيار مهمي است، گفت: همانطور كه در ســوگند رييسجمهور مطرح شد، مساله ترويج اخالق و مسايل ديني جزو مسووليتهاي كل حاكميت و دولت است. اميدواريم دولت جديد بيش از پيش به مسايل فرهنگي و ترويج آن اهتمام ورزد. قوه قضاييه هم در اين مساله به اندازه سهم خود همكاري ميكند. ما در حل مشكالت اقتصادي كه موضوع بسيار مهمي است همكاري الزم را خواهيم داشت. بايد همتهامضاعفشودوحقتعاليدرحلمشكالت كمك خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.