تحقیق؛ به نام دانشجو به کام استاد!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ضیاء مصباح*- براساس يك روش و ضرورت علمي مناسب روز و زمان و اينكه جوانان مشغول به تحصيل با روشهاي تحقيق در سطح استاندارد آشنا و به اين علم عالقهمند شوند و عمال به اين وظيفه و رسالت دانشجو و دانشگاه وارد و تدريجا در مسير منافع ملي كشور به اين مهم عادت و گرايش پيدا كنند به دانشجويان در پايان دوران تحصيلي معموال از مقطع كارشناسي به باال توصيه ميشود درمقولهايمربوطبهرشتهتحصيليمطالعاتيانجام و دستاوردهاي الزاما جديد خود را در نشريههاي معتبر منتشر كنند. طبعا به اين مطالعه و تحقيق نمرهاي تعلق ميگيرد كه بهعنوان امتياز تحقيقاتي درسوابقتحصيليدرجميشود-اينكهمحلانتشار بايد نشريهاي فرامرزي باشد، مطلبي ديگر ميطلبد. اين ضرورت علمي مشابه ديگر موضوعات رايج با هميــن كم و كيف در واقع بهره اصلياش نصيب اساتيد راهنما ميشود و گذشته از امتيازات مادي كه نصيب آنان ميشود به امتيازات دريافت درجه علميباالتردركسوتمدرسدانشگاهميانجامدكه بر اين روش به شرطي كه دانشجو وسيله قرار نگيرد، اعتراضي وارد نيست.در اين مرحله ناهماهنگي و تغيير تصميماتي به وجود ميآيد كه به سرگرداني جوانان فرهيخته دلسپرده به اخذ مدرك و استفاده از مزاياي قانوني آن هم در بدو ورود به جامعه علمي يا اقتصادي ميانجامد كه آثار فاجعهباري در مسير آموختن بيمسووليتي و باري به هر جهت خواهد داشت. از همه مهمتر ميتوان گفت توجه صرف مدرسان به منافع فردي و خودمحوري، عدم تعهد را توسعه داده و بدآموزيهايي در پي دارد.

مدرس راهنما با عبور از مرحله دريافت امتياز ناشيازچاپمطلبعلمي-تحقيقاتيدانشجويانش در نشريهاي برونمرزي كه نام مدرس را در باالي مطلب دارد و اخذ امتيازات مادي به روال موجود و آموختهشــده در تماس و همكاري با دانشجو اهمال، عمال از پيگيري كار تا مرحله اعطاي نمره دريغ و اغلب در اين موقعيت متوليان دانشكده يا دانشگاه ناگهان نشــريهاي را فاقد ارزش و اعتبار مطرح ميكنند.

ايــن روش و اعــالم معتبر نبودن نشــريات، تشــخيص و اتخاذ تصميماتــي اينگونه، بدون ارزيابي عواقب كار هرچند تا حدودي شايد از لحاظ ارزيابيهاي علمي و سطح نشريات كه با اخذ وجه به چاپ مطلب اقدام ميكند درست به نظر برسد اما پس از معرفي و توصيه استاد راهنما و تاييد مكرر دانشكده و طي مراحل تحقيق، دانشجوي بيخبر از همهجا كه كوشش خود را تا مرحله درج آنهم با هزار زحمت و هزينه بهطور طبيعي بهبار نشسته تصور و بعد از درج مقاله، خبر مستند يا نسخهاي از مطلب نشــريافته را به دانشكده اعالم و خود را فارغالتحصيل ميداند به هيچوجه درست نبوده و عطفبماسبقشدنمطلقاموجهنيست؛امريكهبا همكاريوراهنماييهمهمتوليانآموزشيدانشكده صورت گرفته و جوانانمان در آن مسير با اعتماد به سيستم وقت و بسياري هزينهها و انرژي خود را آن هم ماهها مصروف داشتهاند.

راهنمايي نهچندان مسووالنه و اندك كادر به اصطالح علمي در اين مقوله در اين شرايط مشابه همه چيز مملكت دچار افت شده، آن هم به مراتب كمتر از در حد رفع تكليف! كه الي ماشاءاهلل با توسعه بيرويه دانشگاه آزاد با دريافت شهريههاي كالن كه نوعي مدركگرايي بدون كيفيت را رايج كرده، مزيد بر علت شده...و تعداد مدرسان و معلمان فاقد صالحيت در اين وادي رو به فزوني نهاده و رانت و ارتباط مالك اصلي تعبير شده است، چنانچه اين تشريح را متوليان اغراقآميز ميدانند بر بيخبري از عواقب كار و عدم صالحيت آنان ميافزايد.

در ورود بــه متن يعني تعمــق در ادعاهاي استاندارد بودن مكانها، تجهيزات، چگونگي تبحر مدرســان، محتواي آموزش، تعداد دانشجو ...و به نظــر نگارنده كه از دهه 40 تاكنون در اين زمينه مشاهدات و مطالعاتي نسبتا مفصل دارد، منجر به ارائه گزارشات بسياري شده كه ميتوان در فرصت ديگري به آن پرداخت.

* دبیر کانون علوم اداري ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.