دولت و گرداب تعارض منافع

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادق جنانصفت

انتظــار جامعه ايرانــي از دولت در حال تاسيس دوازدهم چيست؟ قشرهاي گوناگون در طبقات مختلف اقتصادي از دولت انتظارات متفاوت دارنــد. كارگران، معلمان و ســاير حقوقبگيــران جامعــه منتظرند تا دولت دوازدهم كاري كند كه مزد و حقوقشان روندي فزاينده داشته باشد و حتي ممكن است ميزان آن را نيز با مزد و حقوق كشورهاي قدرتمند اقتصادي مقايسه كنند.

كشاورزان و دهقانان از دولت دوازدهم انتظار دارند محصول آنها را با قيمت تضميني باال خريداري و راه واردات محصوالت مشابه را مسدود كند.

رهبران نظامي از دولت دوازدهم انتظار دارند سهم دفاع از مصارف بودجههاي ساالنه را باز هم بيشتر كند. صنعتگران از دولت انتظار دارند نرخ بهره بانكي را در حداقل تثبيت و بانكها را موظف كند منابع خود را به آنها وام دهند.

بازرگانــان از دولت ميخواهند نــرخ ارز را در حداقل نگه دارد تا آنها كاالي ارزان به دســت مصرفكننده برســانند و صادركنندگان ميخواهند نرخ ارز در ســقف باشد تا صادرات مقرون به صرفه باشد ...و بيكاران و جوانان تحصيلكرده شغل باثبات و پردرآمد ميخواهند ...و تعارض منافع در همه جوامع انســاني وجود دارد اما در كشورهايي كه دولتها فقط وظيفه تامين امنيت، بهداشت و درمان و آموزش را دارند، تعارض منافع در ميان طيفها دست به دست شده و خودشان در نهايت به آشتي و صلح ميرسند يا تالش ميكنند نهادهاي تصميمساز را در اختيار گيرند.

دولتهاي ايران را ميتوان دولتهاي پرطبقه ناميد كه به دليل در اختيار گرفتن درآمد نفت عيالوار شده و بايد به همه طبقهها رانت و امتياز دهند.

دولت دوازدهم اما به داليل گوناگون از جمله قرار گرفتن در بدترين موقعيت اقتصاد سياسي دهههاي اخير توانايي پرداخت آنچه طبقههاي گوناگون ميخواهند را ندارد. اين نقطه تمركز دولت دوازدهم بايد در مواجهه با نيروهاي اجتماعي و سياسي باشد و رك و صريح از همان روز نخست تكليف خود را روشن كند و همه واقعيتها را با شهروندان در ميان بگذارد. اگر دولت دوازدهم نتواند يا نخواهد با مردم راســتگويانه برخورد كند و تنگناها را در ميان بگذارد، بايد منتظر بدترين روزها باشــد. اين نقطــه هزيمت دولت دوازدهم ايجاب ميكند كه تركيب كابينه دوازدهم را از ميان راستگويان و شجاعان برگزيند تا آنها بدون ترس از نيروهاي اجتماعي ناشناس بتوانند با مردم حرف بزنند. هر رفتاري جز بر پايه راستگويي از سوي دولت دوازدهم از همان روز نخســت به منزله شكست خواهد بود و البته اين شكســت به پاي كساني نوشته ميشود كه نخواستند با مردم راستگو باشند. دولت دوازدهم اگر راه را براي ورود سرمايههاي خارجي هموار نكند، در ميان بيپولي و فقدان سرمايهگذاري و تعارض منافع مهلك جامعه امروز ايران دفن خواهد شــد و صدايش هم به گوش كسي نميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.