مصرفکننده را دور میزنند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تنظيم نبودن بازار كاالهاي اساســي از معضالتي است كه همواره طي سالهاي اخير مردم را با مشكل مواجه كرده است و در اين خصوص سراغ هر نهاد و سازماني كه بروي، هر كدام مسووليت را به گردن ديگري مياندازند. از اين رو مدت زيادي است كه با نزديك شدن به مناسبتهاي خاص يا با اندكي تغيير در بازارهايي مانند ارز، حتي قيمت كاالهاي اساسي نيز به اين بهانهها افزايش پيدا ميكند. اين در حالي است كه هنوز در ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشاورزي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.