اهمیت حضور موگریني در تحلیف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر صالحالدین هرسني*

اگرچه مراسم تحليف حســن روحاني به لحاظ حضوركميوكيفيمقامات خارجيبيسابقهتريندرنوع خود در تاريخ ايران بهشمار ميآيد اما كمي سادهانگاري است كه بخواهيم اهميت حضور مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا را با اهميت حضور ســاير مهمانانيكسانبدانيم.اهميتحضورموگرينيدر مراسم تحليف بيشتر از اينرو است كه او نماينده عالي اتحاديه اروپاســت و همين عنوان و مقام، اهميت و وزن سياســي او را در قبال نمايندگان سايركشورهاحتينمايندگان1+5مشخصميكند كه در سطح معاون رييسجمهور، وزير مشاور در امور خارجه، معاون وزير خارجه و معاون نخست وزير در اين مراسم حضور يافتند.اهميت حضور موگريني در مراسم تحليف به دو دليل سياسي و اقتصادي درخور توجه است؛ علت سياسي بيشتر سمتوسوهاي برجامي و پسابرجامي دارد. در اين ارتباط مهمترين پيامي كه با حضور موگريني در مراسم تحليف مصادره ميشود، قبل از هر چيز متوجه آمريكاست. بنابراين اين حضور ابتدا بيانگر عزم اتحاديه اروپا در حفظ و تقويت مناســبات برجامي و فرابرجامي بين ايران و اتحاديه اروپاست و سپس با توجه به فضاسازي سياسي آمريكا عليه ايران و تشديد آن در ماههاي اخير مسير اتحاديه اروپا را از آمريكا در قبال برجام و حفظ آن تغيير ميدهدوجداميكند.بهواقعاينرفتاراتحاديهاروپا با توجه به اهميت روابطش با تهران نشان ميدهد نبايد در زميني كه آمريكا طراحي كرده است، بازي كرد بلكه برعكس بايد برپايه اعتماد متقابل از همه فرصتها براي تقويت روابط استفاده كرد. از طرف ديگر حضور موگريني در مراسم تحليف متوجه پيامي براي جريان مخالف و دلواپسان در داخل است كه از همان ابتدا برجام را در اساس بدفرجام و آنراهمچونتركمنچايمعاهدهايخائنانهدانسته كه قرار است فصل تازهاي از مناسبات شوم را به روي كشور باز كند. نظر به آنكه الگوي پيشنهادي همين جريان مخالف خروج از برجام است، بنابراين نزديكي اتحاديه اروپا به ايران و فاصلهگيري آن از آمريكا انگيزه تهران را براي حفظ برجام افزايش ميدهد. به واقع موگريني علت واسط و شرط الزم اين انگيزه و غايت است و برخالف ساير جريانهاي سياسي داخل ايران تضمينكننده اين همكاري اســت. از ســوي ديگر نظر به آنكه اتحاديه اروپا نقش واسط ايران با آمريكا را بازي ميكند، ايران ميتواند با نزديكي بيشتر به اتحاديه اروپا و فشار بر آن، آمريكا را بر ضرورت پايبندي به توافق و لزوم تجديدنظر در مواضع خود نسبت به برجام متقاعد كند.درهمينارتباطهمكاريهايسازندهاتحاديه اروپا موجب حل نگرانيهاي اتحاديه در موضوعاتي چون حقوق بشر نيز خواهد شد.اما انگيزه اقتصادي اهميت ديگر حضور موگريني در تحليف است كه بيشتر براي پسابرجام تدارك و طراحي شده است. به واقع بعد از اجرايي شدن برجام، اتحاديه اروپا در مسير بهبود روابط با ايران گام برداشت و نتيجهاش براي ايران عقد قراردادها و تفاهمنامههايي بود كه يكييكي در حالي اجراييشدن است.

* مدرس علوم سیاسي و روابط بینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.