رییسجمهور دوازدهم ؛ چشمانداز موفقیت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

نادر کریميجوني- برگزاري مراسم تحليف به اين معني است كه روحاني از امروز دوازدهمين دوره رياستجمهوري اسالمي ايران ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.