سالح ما رای مردم است

Jahan e-Sanat - - News - سخن نخست

گروه سياسي- مراسم تحليف دوازدهمين رييسجمهور منتخب با حضور مقامات عاليرتبه كشوري و لشــكري و بيش از ٢۹ هيات خارجي در مجلس شوراي اســالمي برگزار شد تا ناظران بينالمللي شاهد تجلي مردمساالري ديني در ايران اسالمي باشند. فايده اصلي پاسخ مقامات خارجي به دعوت دولت و مجلس براي حضور در مراســم تحليف نشاندهنده اهميت قائل شدن براي ايران اســت كه موجب اقتدار بيشتر كشورمان ميشود. حضور هياتهاي خارجي در مراســم تحليف يك فرصت ديپلماتيك در اختيار ايران قرار ميدهد تا به تجديد و تقويت مناسبات خارجي بپردازد. تنوع و كيفيت مهمانان نيز به دولت ايران وجهه و اعتبار خاصي ميدهد كه ميتواند از اين سرمايه در اين دوران چهار ساله به نفع منافع ملي كشورمان بهره برد. خارج از فايده سياسي حضور گسترده كشورهاي مختلف در مراسم تحليف، اين امر ميتواند منجر به انعقاد قراردادها و تحقق منافع اقتصادي در آينده باشدبهشرطآنكهازظرفيتهابهخوبياستفادهشود آن وقت فايد اقتصادي هم در پي خواهد آمد.

يكي از رســوم مراسم تحليف نه تنها دعوت از نمايندگان ادوار مختلف مجلس اســت كه حضور روســايجمهور پيشــين نيز بر وجهه بينالمللي كشورمان ميافزايد. با اين حال نبود روسايجمهور گذشته كشورمان در اين مراسم به چشم آمد. در اين مجلس نه خبــري از رييس دولت اصالحات بود و نه محمود احمدينژاد. عفت مرعشــي هم به جاي مرحوم هاشميرفسنجاني در اين مراسم حاضر شد. سوگندنامهریيسجمهور روحانــي در مراســم تحليــف دوازدهميــن رييسجمهور ايران در مجلس شــوراي اسالمي، براي پاسداري از اسالم و قانون اساسي و پشتيباني از حق و گســترش عدالــت در حضور رييس قوه قضاييه در راستاي اجراي اصل ۱٢۱ قانون اساسي ســوگند ياد كرد و ســوگندنامه را امضا كرد. اين حركت نشان از آن دارد كه تمامي رفتارهاي دولت و رييسجمهور زير نظر دستگاه قضاست و هرجايي كه اين دستگاه احساس كند با وجود مستقل عمل كردن ميتواند ورود كند.

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي در ابتداي آيين تحليف دوازدهمين رييسجمهور ايرانطيسخنانيضمنخيرمقدمبهروسايجمهور و سران كشــورهاي مختلف خارجي و همچنين مســووالن نهادهاي بينالمللي از جمله اتحاديه اروپا، اكو، اجالس بينالمجالس و شوراي همكاري كشورهاي اسالمي گفت: مجلس شوراي اسالمي از توسعه سرمايهگذاري داخلي و خارجي و توسعه صادرات حمايت ميكند و اميد دارد دولت با تدبير و نگاه واقعبينانه و رويكرد توسعهاي در مسير پيشرفت و تعالي كشور موفق باشد و مجلس نيز در اين مسير نظارت خواهد كرد. رييس مجلس شوراي اسالمي ضمــن آرزوي توفيق براي دولــت دوازدهم ابراز اميدواري كرد كه با تعامل دولت جديد و مجلس، دولت در چارچوب قوانين و قانون برنامه ششم توسعه مسايل كشور را سامان داده و موجبات تعالي كشور را فراهم كند. اعالم همكاری قوه قضایيه با دولت آيتاهلل آمليالريجانــي پس از صحبتهاي رييس مجلس شوراي اســالمي، به جايگاه آمد و با اشــاره به تحليف رييسجمهور در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: با تحليف در مجلس باشكوه شوراي اسالمي دوره جديدي در حيات سياسي كشور آغاز ميشود. وي با تاكيد بر اهميت متن سوگند رييسجمهور گفت: متن سوگندي كه رييسجمهور در مراســم تحليف ياد ميكند بســيار قابل توجه است و از جمله اموري كه به وسيله اين سوگند به آن تاكيد ميشود پاسداري از مذهب رســمي كشور و همچنين پاسداري از نظام جمهوري اســالمي و قانون اساسي است. رييس قوه قضاييــه در ادامه صحبتهاي خود با تبريك به حســن روحاني به خاطر انتخابات رياســتجمهوري اظهار كــرد: ضمن تبريك و تهنيت به رييسجمهور محترم و آرزوي توفيق براي ايشــان خطاب به ايشان عرض ميكنم كه نيك بنگريــد كه تالشها و اقدامات شــما در ترازوي نگاه توحيدي چگونه است و مسلم بدانيد هر قدمي كه در اين مســير برداريد همه اعم از آحاد ملت و مسووالن نظام حامي و همپاي شما خواهند بود. آمليالريجاني خاطرنشان كرد: نگاه توحيدي در سياست خارجي و روابط بينالمللي ميگويــد از هيچ قدرتي جز خدا نترســيد. اين نگاه همچنين ميگويد كه بايد عزت را نزد خدا جســت، همچنين هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي خدا و نظام الهي است. وي خطاب به حسن روحاني ادامه داد: اينجانب به عنوان رييس قوه قضاييه از هر خدمتي كه در اين مسير ميسر باشد دريغ نخواهم كرد.

اثبات غيرقابل اعتماد بودن آمریكا به جهانيان

حســن روحانــي نيــز در مراســم تحليف دوازدهمين دوره رياســتجمهوري با اشاره به انتخابات ۹٢ ارديبهشت عنوان كرد: مردم آگاه و هوشــيار ما با مشاركت كمنظير خود بار ديگر با ما به روشني سخن گفتند و نظرات خود را اعالم كردند. آنان با زبان راي خود گفتند چه ميخواهند و چه نميخواهند و با راي اعتماد مجدد معنادار خــود رويكرد و راهي را انتخاب كردند كه چهار سال در معرض آزمون و نقد ارزيابي همگان قرار داشــت. وي خاطرنشان كرد: از اين پس ما بايد پاسخگوي شور و شعور مردمي باشيم كه باز به كشــور، نظام و به دولت اعتبار و حيثيت مجدد بخشيدند.

رييس قوه مجريه ادامه داد: منتخب ملت بايد به درستي بداند كه از ميانه چه خواسته و آرايي برآمده اســت و چه عهدي با مردم دارد. گرچه مسووليت من برخاسته از آراي اكثريت مردم است اما امروز من به عنوان رييسجمهور ايران مكلف به استيفاي حقوق و مصالح همه مردم هستم و انجام اين تكليف بدون همراهمي همه اركان نظام و مردم ميســر نخواهد بود. اين دولت ميخواهد معتدل باشد كه نه با هر پرخاشي بترسد و نه با هر هيجاني برآشفته شود و بجنگد. ما دولتي مصلح در سياســت داخلي و خارجي هستيم. روحاني تاكيد كرد: ما دولتي مصلح هستم. ملتي هستيم كه صلح را برجنــگ و تفكر را بر جمود ترجيح ميدهد. ما هميشــه آماده دفاع از ملت هستيم اما دفاع را هميشه با سالح ممكن نميدانيم. ما پشتيبان نيروهاي مسلح هستيم اما بزرگترين سالح ما ملت ماست. ملتي كه بيش از ۱۴ ميليون راي در صندوق دارد، در بنبست قرار نميگيرد. اين راي پشتوانه مجلس و سپاه و نيروهاي مسلح ما نيز هســت. وي خاطرنشان كرد: در كشور ما حاكميت دوگانه وجود ندارد. صلح ما به سالح ما متكي است و سالح ما بر صلح ما. برجام نمونهاي از وفاق ملي در ايران است. بيشك بدون پشتوانه و راي ملت و حمايت مقام معظم رهبري و حمايت مجلس و نيروهاي مسلح با دولت منتخب، برجام به فرجام نميرسيد و ادامه نمييافت.

روحاني گفت: جهان بداند هر گونه نقض تعهدات در اين معاهده با واكنش يكپارچه ملت و دولت مواجه خواهد شد. بايد بپذيريم نيازمند درك مشترك و توافق عملي بر سر مصالح ملي هستيم و رو آوردن به تفاهم ملي ضرورتي تاريخي است.

رييسجمهور با بيان اينكه دومين باري است كه مراسم تحليف با حضور مهمانان خارجي برگزار ميشــود، اظهار داشت: از حضور مهمانان خارجي قدرداني و اعالم ميكنم همچنان خط مشي اين دولت تعامل ســازنده و گسترده با جهان است كه در مراســم تنفيذ نيز از ســوي رهبر انقالب مورد تصريح قرار گرفت.

روحاني با بيان اينكه تعامل ســازنده با جهان، تعميق پيوندها با كشورهاي همسايه و گسترش همكاري با كشورهاي دوست نه فقط يك انتخاب آگاهانه بلكه ضرورتي واجب براي منطقه و جهان امروز ما براي دســتيابي به صلح و آرامش اســت، تصريح كرد: عبور از خطرات كنوني دوران گذار، جز گسترش با رايزني و مذاكره و نهادينه كردن گفتوگو ميان دولتها و ملتها ممكن نيست.

وي با اشــاره به اقدامات دولت در چهار سال گذشــته در عرصه سياست خارجي خاطرنشان كرد: در چهار سال گذشته اقدامات مهم و قابل توجهي در عرصه سياست خارجي كشور صورت گرفته اســت. حل و فصل موضوع هســتهاي و خروج پرونده هستهاي كشورمان از فصل هفتم منشــور سازمان ملل متحد و لغو تحريمها يكي از بزرگترين دستاوردهاي دولت يازدهم است. رييس شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: اگرچه گرههاي زيادي در حوزه تحريمها به خاطر توافق برجام گشوده شده است ولي بدعهديهاي آمريكا در پايبنــدي به تعهدات خود در برجام به دليل اعتياد دولت اين كشــور به سياست غيرقانوني و يكجانبه تحريم، غيرقابل بودن اعتماد به آمريكا به عنوان شريك و حتي مورد مذاكره بودن را براي جهان و شركاي آمريكا اثبات كرده است.

روحانی تاكيد كرد آنهايی كه قصد پاره كردن برجــام را دارند، بدانند كه بــا اين كار طومار عمر سياســی خود را پاره می كنند و جهان بد عهدی آنان را فراموش نمی كنــد. روحاني با بيان اينكه به صراحت اعالم ميكنم ايران آغازگر نقض برجام نخواهد بود ولي در مقابل تداوم بدعهديهاي آمريكا ساكت نخواهيم نشســت، ابراز داشت: جمهوري اسالمي ايران اثبات كرده است، احترام را با احترام و تحريم و تهديد را با اقدام متقابل، ايستادگي و مقابله به مثل پاسخ خواهد داد. رييس مجلس در انتهاي مراسم به روحاني يادآوري كرد تا ليست كابينه خود را به مجلس ارائه دهد و حاال مجلس نيز بايد پيگير مراســمهاي راي اعتماد و مقدمات و موخرات آن باشد. گفتنی است طی يكی دو روز آينده روحانی كابينه اش را به مجلس معرفی می كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.