جامعه بین الملل با ایران منافع مشترک دارد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، براي شركت در مراسم تحليف دوازدهمين رييسجمهور ايران به تهران آمد. بعدازتوافقهسته . آخرين سفر او به تهران در اسفندماه ۵۹۳۱ صورت گرفت و او برخالف دو سفر قبلي خود با محوريت گفتوگو در مورد مســايل منطقه به خصوص موضوع سوريه به تهران سفر كرده بود. اين بار حضور موگريني در كشورمان ميتواند در تناقض آشكار با خواست آمريكا براي منزوي كردن ايران باشد. حضور موگريني در مراســم تحليف روحاني به نوعي به رخ كشــيدن اعتبار و جايگاه ايران در سطح بينالمللي و مجامع جهاني است. امروز در فضاي پسابرجام نهتنها فضاي بينالمللي به سوي ايران متحول شده است بلكه جايگاه ايران نيز در مهمترين مراكز قدرت و تصميمسازي بينالمللي تثبيت شده بهگونهاي كه با وجود همه فضاسازيهاي خصمانه آمريكاييها، اتحاديه اروپا به عنوان شريك برتر آمريكا در ۱+۵ در عاليترين سطح ديپلماتيك حضور داشته است.

اين مقام ارشد اتحاديه اروپا در جريان سفر يك روزه خود به ايران طبق برنامه با حسن روحاني رييسجمهور، محمدجوادظريف وزير امور خارجه و همچنين كمال خرازي رييس شــوراي راهبردي روابط خارجي كشور، ديــدار و رايزني كرد. با توجه به تحوالت اخير و تصويب قانون تحريمهاي آمريكا عليه ايران، روسيه و كرهشمالي از سوي دونالد ترامپ، محور اصلي مذاكرات موگريني و مقامات كشــورمان موضوع برجام و آينده اين توافق بينالمللي بوده است.

رييسجمهور در ديدار مســوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران هيچ مانعي براي توسعه مناسبات با اتحاديه اروپا قايل نيست، ابراز اميدواري كرد كه در دولت دوازدهم شاهد استحكام برجام، افزايش مناسبات با اتحاديه اروپا و توسعه همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي ميان دو طرف باشيم.

روحاني گفت: ايران و اتحاديه اروپا طي چهار سال گذشته گامهاي مثبت و مهمي را در راستاي توسعه روابط و همكاريها برداشتهاند كه اين مناسبات در شرايطي كه نقاط مختلف جهان بهويژه منطقه خاورميانه با نگرانيها، تنشها و مشــكالت فراوان و پيچيدهاي مواجه است، بسيار حائز اهميت خواهد بود. رييسجمهور برجام و توافق هســتهاي ميان ايران و ۱+۵ را كليدي مهم در راستاي ثبات منطقه و توسعه مناسبات ايران با ساير كشورهاي جهان برشمرد و افزود: اتحاديه اروپا به خوبي در به ثمر رسيدن برجام نقشآفريني كرد و امروز نيز همه طرفها براي حراست از اين توافق كه با زحمت فراوان به دست آمده، وظيفه سنگيني برعهده دارند. روحاني اظهار اميدواري كرد با تالش و همكاري ايــران و اتحاديه اروپا، گامهاي مهمي در راســتاي ثبات و امنيت بينالمللي برداشته شود.

رييسجمهور حضور نمايندگاني از اتحاديه اروپا در مراسم تحليف را به معناي اراده مستحكم ايران و اروپا براي توسعه مناسبات همهجانبه برشمرد و خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران همواره نسبت به اجراي برجام متعهد و پايبند است و تا زماني كه طرف مقابل آن را نقض نكند، به تعهدات خود عمل خواهد كرد. روحاني با اشاره به اينكه ايران در اجراي برجام بهطور كامل به تعهدات خود عمل كرده اما برخي طرفها به تعهدات خود پايبند نيستند، گفت: بخش مهمي از اجراي برجام مربوط به گشايش در روابط اقتصادي، بانكي و فعاليتهاي تجاري است كه بايد هرچه سريعتر و بهطور كامل عملياتي شود.

روحاني نحوه عمل آمريكا نســبت به تعهداتش در برجام را موجب نگراني همه طرفها دانست و گفت: نقض مكرر تعهدات از سوي دولت آمريكا و اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران، تاثير منفي در افكار عمومي ملت ايران داشته و ميتواند در مسير اجراي برجام مخرب باشد كه البته مجلس شوراي اسالمي مطمئنا قانوني را در راستاي مقابله به مثل با اقدام جديد آمريكا تصويب خواهد كرد.

فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز با اشاره به اينكه توافق برجام دستاوردهاي بســيار بزرگ و خوبي را براي ايران و اتحاديه اروپا به همراه داشته است، بر ضرورت توسعه همكاريهاي دوجانبه در بخشهاي مختلف تجاري، اقتصادي و گفتوگوهاي سياسي ميان ايران و اتحاديه اروپا تاكيد كرد. موگريني خاطرنشان كرد: حضور هياتي از اتحاديه اروپا در مراسم تحليف رييسجمهور ايران يك تصميم مهم سياسي بوده و نشاندهنده اراده كشورهاي اروپايي براي گسترش روابط با ايران و حراست از برجام است.

موگريني با بيان اينكه اتحاديه اروپا به دنبال برنامهاي جامع براي تضمين اجراي كامل برجام است، گفت: برجام براي اروپا از اهميت ويژهاي برخوردار است و با امضاي برجام بيش از ۰۸ درصد فعاليتهاي تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا بهطور موفقيتآميز به انجام رسيده است. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با تاكيد بر حمايت همهجانبه از اجراي برجام و تصديق پايبندي ايران نسبت به تعهدات خود افزود: آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي بار ششم در گزارش خود تاكيد كرده كه جمهوري اسالمي ايران نسبت به تمامي تعهدات خود در برجام پايبندي كامل داشته است. آمریكا نميخواهد ایران از منافع برجام استفاده كند پيش از ظهر ديروز موگريني با محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه ديدار و گفتوگو كرد. در اين ديدار مسايل مربوط به اجراي برجام، روابط دوجانبه ايران و اتحاديه اروپا و اوضاع در منطقه مورد گفتوگو و تبادلنظر قرار گرفت.

وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار با اشاره به مشكالتي كه آمريكا در راه اجراي برجام ايجاد كرده است، اظهار داشت: دولت جديد آمريكا به دنبال آن است تا نگذارد جمهوري اسالمي ايران از منافع برجام استفاده كند و اين نقض متن برجام بهشــمار ميرود. آقاي ترامپ تالش ميكند به هزينه ايران برجام را از بين ببرد و اروپا الزم اســت در اين خصوص هوشــيار باشد. ظريف همچنين با اشاره به آزمايشهاي موشكي كشورمان و نيز پرتاب ماهواره علمي سيمرغ و عدم مغايرت اين اقدامات با قطعنامه ۱۳٢٢، از بيانيه اخير سه كشور اروپايي كه مشــتركا با آمريكا صادر شد انتقاد كرده و آن را حركتي در مسير اشتباه توصيف كرد.

موگريني هم ضمن ابراز خرســندي از حضور در ايران و شركت در مراسم تحليف دكتر روحاني گفت: جامعه بينالملل، منافع مشترك با ايران درخصوص اجراي برجام دارد. اتحاديه اروپا قاطعانه از برجام حمايت ميكند و اين موضع مشترك تمامي كشورهاي اروپايي است. مواضع اتحاديه اروپا در اين زمينه روشن است و ما تالش داريم تا آمريكا را هم در برجام كنار خود داشته باشيم. وي تاكيد كرد همه ما نيازمند اقدامات خردمندانه و متناسب هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.