چالش دولت دوازدهم كمتر است

Jahan e-Sanat - - News -

دولت روحانــي در دوره اول با چالش محدوديت مواجه بود، به اين معني كه آراي او در دوره اول آراي شــكنندهاي بود، از طرفي هم بسياري از نهادهاي موثر در قدرت اقدامات او را بر نميتابيدند و همكاريهاي الزم را با دولت نداشتند. دور دوم حضور روحاني در انتخابات با آراي قابل توجه همراه شد كه منجر به مسووليت و در عين حال محبوبيت بيشتر رييسجمهور شد. از طرفي با توجه به نوع تعاملي كه روحاني با نهادهاي مختلف انجــام داد به نظر ميآيد در دوره دوم با چالشهاي كمتري به لحاظ محبوبيت مواجه است بنابراين مهمترين چالشي كه وي با آن مواجه است كارآمدي دولت است. لذا همكاران كابينه نهايت تالششان را بكنند تا اوضاع كشور را در حوزههاي مختلف مخصوصا درخصوص مسايل مديريتي، اقتصادي و معيشتي ارتقا دهند. بيشترين چالش دولت در درون است. در گذشته بحرانهايي از بيرون و خارج از كشور و همچنين بيرون از حوزه دولت داشتيم و به لحاظ خارجي روابط بينالمللي ما خوب نبود و طبيعتا برجام اگر چه در ميانه دولت اتفاق افتاد اما نتوانســت آثارش را در دور اول نشان دهد بنابراين حاال دولت فارغالبال است و ميتواند كارآمدياش را بيشتر از گذشته نشان دهد.روحاني ميتوانست در بحث كارآمدي دولت تيم مناسبتري بچيند. ظرفيتهاي زيادي در بيرون وجود دارد كه از آنها بهرهبرداري نكرده است. درخصوص مسايل فرهنگي و سياسي كه جزء الينفك توسعه همهجانبه است به نظر ميآيد چالشهاي جدي وجود دارد كه احتماال با خواست عمومي و كساني كه اصليترين حاميان روحاني هستند روبهرو باشد. با اين وجود دولت از يك شانس بزرگ برخوردار اســت و آن، اين است كه هم اصالحطلبان و هم اعتداليــون و هم جريانهاي مخالف در دوره جديد اين را پذيرفتنــد لذا از اين به بعد توپ در زمين روحاني و دولت است و ميتواند به كار و فعاليت خود ادامه دهد. بسيار مهم است كه با توجه به بحث برجام، مردم نتايج توافق را در بهبود روابط بينالملل حس كنند. مساله مهم در اقتصاد امروز ايران سرمايهگذاري خارجي و بهبود وضعيت اقتصادي كشور خواهد بود و اميدوارم در اين زمينه دولت توفيق قابل توجهي داشته باشد.اما هجمههايي كه به روحاني وارد ميشود در مورد آن دســت از افرادي اســت كه ياران رييسجمهور هستند كه درخصوص نسبت ميزان كارآمدي آنان بحثهايي وجود دارد كه اتفاقا روحاني اصرار دارد اين افراد در كنار دولت باقي بمانند. بنابراين بعيد است كه كابينه تحت فشار جريان سياسي چيده شده باشد. به نظر ميرسد وضعيت روحاني نسبت به دوره اول از حمايت بيشتري از طريق نهادهاي موثر نظام برخوردار باشد. طبيعي است كه دولتي كه سركار ميآيد مخالفان و منتقداني دارد و ممكن است در مقابل بيرحمانهترين انتقادها قرار بگيرد اما براساس نوع تعامل و مالقاتهايي كه انجام داد احساس ميشودروحانيازاختياراتبيشترينسبتبهگذشتهبرخوردار است. اگر روحاني در دوره گذشته وزرايي را مطرح ميكرد كه ممكن بود راي مجلس را نداشته باشند اكنون مجلس دهم با او همراه است همچنين جريان اصالحطلب از او حمايت ميكند. در عين حال هيچ سهمخواهي از او نداشته و ندارد. همچنين موافقت رهبري نسبت به دوره گذشته اين بار نسبت به روحاني بيشتر و فشارها نسبت به گذشته كمتر است.

*فعال سياسی اصالح طلب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.