رییسجمهور دوازدهم و چشمانداز موفقیت

Jahan e-Sanat - - News -

برگزاري مراسم تحليف به اين معني است كه روحاني از امروز دوازدهمين دوره رياستجمهوري اسالمي ايران را آغاز و فعاليت خويش را شروع ميكند.

در مراســم ديروز تمام موضع علي الريجاني، تاكيد بر حمايت قاطعانه مجلــس از دولت بود كه جز اين انتظار ديگري از رياست مجلس شوراي اسالمي متصور نيست. صادق آمليالريجاني نيز در مقام رياســت دستگاه قضا، ابعاد توحيدي نظام جمهوري اســالمي ايران را تبيين و تشــريح كرد. او با اين اظهــارات در واقع به نامزد پيروز انتخابات پيام داد كه مبادا از چارچوب الهي و اســالمي انقالب و كشــور پاي بيرون بگذارد و مسايلي مانند دفاع از ارزشها، ايســتادگي در مقام ظلم و دفاع از مقاومت و ظلمستيزان را بياهميت بشمارد. تا اينجاي كار مراسم تحليف ديروز حــاوي نكته قابل اهميت و تاملبرانگيزي نبود اما ســخنان حســن روحاني، همانطور كه انتظار ميرفــت، راهبردهاي دولت دوازدهم و اســتراتژي او در حل يا مواجهه با مشكالت و مسايل پيشرو را بيان كرد. او در اين سخنراني البته نكاتي را بيان كرد كه با ظواهر رعايت نشده در همين مراسم تفاوت دارد از جمله وقتي حســن روحاني از ضرورت همراهي همه ديدگاهها براي موفقيت كشور سخن گفت، اين سوال پيش آمد كه چرا در گام نخست، افرادي مانند محمود احمدينژاد، ابراهيم رييسي و محمدعلي جعفري با عدم حضور خود در مراسم تحليف، از همراهي بــا رييسجمهور پرهيز و خودداري كردند. آيا عدم حضور ايشان كه در مورد هر كدام بهانههاي متفاوتي مطرح شــده، ضرورتا به اين معني است كه آنها نميخواهنــد يا حداقل عالقهاي به همراهي با روحاني و دولت دوازدهم ندارند؟ديروز همچنين روحاني از ضرورت اصالح به جاي جمود صحبت و تاكيد بر مشي اصالحطلبانه كرد. آيا روحاني ظرفيت كشور و به ويژه جايگاههاي انتصابي را ميداند و ارزيابي كرده كه اين جايگاهها و حوزههايي كه در اختيار ايشان است ظرفيت اصالح را دارد يا خير؟ موضوع لغو كنسرتهاي موسيقي كه دامنه آن تا هفته اخير هم ادامه پيدا كرده، نشان داد كه اين مقامات از ظرفيت و تحمل الزم براي اجراي اصالحات برخوردار نيستند و نميتوانند تغيير در دامنه ديدگاهها و اعتقادات خود را بپذيرند.با اين همه مراسم ديــروز را ميتوان نمايش قابل قبولي از ظرفيتهاي تعامل ميان قواي ســهگانه كشــور و قدرت بسيجكنندگي كشور دانست. نه فقط حضور گسترده مهمانان و نمايندگان ويژه از كشورهاي همسايه كه حتي حضور مقامات پارلماني و دولتي از كشورهاي اروپاي غربي در كنار مفاهمهاي كه ميان سران سه قوه چه در مراسم تحليف و چه در نشست خبري پس از آن، به چشم خورد، نشان داد كه با اطمينان زيادي ميتوان نسبت به آينده دولت دوم روحاني اميدوار بود. در اين صورت شايد برخي وعدههايي كه حسن روحاني، چه در مراسم تنفيذ حكم و چه در مراسم تحليف بيان كرد، اكنون قابل دسترس و نزديك به تحقق به نظر برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.