توصیه نوبخت به شكیبایي در مقابل بيمهريها

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- در جلســه هشتمين نشســت فصلي حزب اعتدال و توسعه گزارشي درباره مسايل روز از سوي دبيركل و معاون سياسي حزب ارائه شد. دبيركل حزب اعتدال و توسعه گفت: از ياران خود در حزب اعتدال و توسعه و ديگر معتقدان به گفتمان اعتدال ميخواهيم در برابر بيتحمليها و بيمهريهايي كه بعضا از سوي برخي افراد در اين ايام صورت ميگيرد، شكيبا باشند. محمدباقر نوبخت تصريح كرد: انسجام و وفاق ملي، بهبود وضعيت اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح رضايتمندي مردم از اصليترين برنامههاي دولت دوازدهم خواهد بود و حزب اعتدال و توسعه كه توفيق اين دولت را ضامن تقويت گفتمان اعتدال ميداند، از هيچ كوششي در اين مسير كوتاهي نخواهد كرد و از ساير احزاب و جريانات سياسي نيز مي خواهد دولت دوازدهم را در تحقق اين برنامهها ياري دهند. محمود واعظي، رييس دفتر سياسي حزب اعتدال و توسعه نيز در اين نشست گفــت: از اينكه در هر دو طيف اصالحطلب و اصولگرا، صداي معتدلين بيشتر از قبل شنيده ميشود استقبال ميكنيم. حزب اعتدال وتوسعه هر چند ممكن اســت از حيث گفتماني اختالف نظرهايي با دو جريان سنتي موجود شامل اصالحطلبان و اصولگرايان داشته باشد، اما به تمامي گروههاي سياسي كه در چارچوب قانون در كشور فعاليت مي كنند به عنوان فرزندان انقالب احترام گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.