اجازه بازدید آمریكایيها را از مراكز نظامي ایران نميدهیم

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: به هيچوجه به آمريكاييها اجازه بازديد از مراكز نظامي ايران داده نميشود. علياكبر واليتي در پاسخ به اين پرسش كه آمريكا ميخواهد از مراكز نظامي ايران بازديد كند، مواضع ايران در اين باره بايد چگونه باشد، گفت: نه به آنها اجازه داده ميشود كه چنين كاري كنند و نه جرأت ميكنند به حريم امنيتي ايران تجاوز كنند. وي با بيان اينكه به هيچ وجه آمريكاييها چنين حقي ندارند، اظهار داشت: كساني كه اين سخنان را ميگويند انسان را به ياد رمان «دن كيشوت» نوشته سر وانتس مياندازند. واليتي ادامه داد: آنهايي كه زماني فكر ميكردند قدرت برتر دنيا هستند به تدريج گذشت زمان و شكستهاي متواليشان در عراق، افغانستان، ويتنام و جاهاي ديگر نشان داد اين ادعاها بيپشتوانه است و جرأت نميكنند به سمت ايران بيايند. وي با تاكيد بر اينكه آمريكاييها به هيچ وجه به مراكز نظامي راه نخواهند يافت، تصريح كرد: اين مراكز جزو حريم امنيتي جمهوري اسالمي ايران است. واليتي افزود: آمريكاييها از بيهودهگويي و گزافهگوييها نتيجهاي نميگيرند جز اينكه آبروي خود را در صحنه بينالمللي ميبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.