ایرانوروسیهبرايتقویتهمكاريهاينظامي توافقكردند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- خبرگزاري اسپوتنيك به نقل از يك منبع آگاه گزارش داد كه ايران و روسيه پس از تحريمهاي جديد آمريكا توافق كردند، همكاريهاي نظامي، فني و تكنولوژيكي خود را تقويت كنند. به گزارش اين خبرگزاري يك منبع آگاه در دفتر ديميتري راگوزين معاون نخستوزير روسيه گفت كه اين مقام روس در تهران با حسين دهقان وزير دفاع ايران، پس از آنكه دو كشور توافق كردهاند همكاريهاي خود را در زمينه نظامي تقويت كنند، ديدار و گفتوگو كردند. به گفته اين منبع آگاه راگوزين در اين سفر با وزير دفاع ايران ديدار و درباره مسايل متعدد از جمله فروش جديد تسليحات روس گفتوگو كرد چراكه دو كشور به توافقي براي افزايش همكاريهاي نظامي، فني و تكنولوژيكي پس از آنكه ايران و روسيه هدف تحريمهاي جديد آمريكا قرار گرفتند، دست يافتهاند. اين منبع آگاه همچنين تصريح كرد: هيات روس روي امكان امضاي قراردادهاي جديد تمركز خواهد كرد. كنگره آمريكا هفته گذشته طرح وضع تحريمهاي جديد عليه ايران، روسيه و كره شمالي را تصويب كرد كه اين قانون در نهايت به امضاي دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.