حساسیتي نسبت به حضور اصولگرایان تابلودار در كابینه نداریم

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- نايبرييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه «راهبرد و باور اين فراكسيون حمايت از روحاني در جهت تحقق شــعارهاي وي و مطالبات مردم است»، گفت: مجلس در راي اعتماد به وزرا براساس وظيفه خود عمل خواهد كرد. محمدرضا تابش اظهار داشت: چينش كابينه حق رييسجمهور است و عليالخصوص اصالحطلبان به اين حق قانوني ايشــان اذعان دارند و آن را محترم ميشمارند. نماينده مــردم اردكان در مجلس اضافه كرد: اگر اصولگراي تابلوداري در كابينه دوازدهم باشد كه به برآورده شدن شعارهاي رييسجمهور متعهد باشد مخالفت و حساسيتي نســبت به وي نخواهيم داشت چراكه مصلحت جامعه را ميخواهيم و معتقديم شــعارهاي روحاني بوده كه مورد اقبال مردم قرار گرفته و آن رويكردها مورد تاييد ما هستند. وي در عين حال گفت: آنچه آقاي رييسجمهور در چينش كابينه بايد مد نظر قرار دهد اين است كه مجموعه همكاراني كه ايشان انتخاب ميكنند بايد متعهد به عملي كردن شعارهاي ايشان باشند و ديگر اينكه توانمندي عمل به شعارها را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.