تالش آمریكا براي ممانعت از ورود سرمایهگذاران به ایران

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- موضع سختگيرانه دولت ترامپ در برابر تهران، شركتهاي بينالمللي را از تجارت با ايران باز ميدارد. پايگاه اينترنتي شبكه CNN در مطلبي نوشت: ايران اميدوار بود توافق هستهاي، شركتهاي خارجي را تشويق كند دهها ميليون دالر را به اين كشور وارد كنند اما روياي سرمايهگذاري بزرگ محقق نشد و علت اصلي آن آمريكاست. اين توافق به ايران اجازه داد تورم شايع را كه نتيجه سالها تحريمهاي فلجكننده بود، كاهش دهد و اين كشور به شكل قابلتوجهي توليد و صادرات نفتش را افزايش داد. دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا، مدتهاست وعده داده اســت خطمشي سختگيرانهاي عليه ايران در پيش بگيرد، در اين مورد ميتوان به اظهارات پيدرپي ترامپ در دوره تبليغات انتخاباتياش براي پاره كردن توافق هستهاي يا مذاكره دوباره درباره توافق هستهاي اشاره كرد. شركتهاي آمريكايي براي تجارت با ايران بايد از وزارت خزانهداري مجوزهاي ويژه بگيرند. حتي متقاضيان موفق، نميتوانند مطمئن باشند زيرا موانع سياسي تغيير نخواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.